دسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

بسیارکتاب خوبی درزمینه شناخت ادبیات عامه میباشد
مطالعه این کتاب برای دانشجویان رشته سینما بسیار لازم ومفید به فایده خواهدبود
کتاب مورد نظر برای دانشجویان رشته نمایش مفید فایده خواهدبود
این کتاب جزئ اولین کتب صوفینه وبیان احوال ومقامات ایشان است
یکی ازبهترین منابع درشناخت شیخ شهاب الدین سهروردی است
کتاب موردنظر ازکتب محکم واصیل چه درفلسفه وچه درعرفان می باشدوازمطالب ان دردیوانهای شعر وکتب عرفانی استفاده می گردد
ازنظر دیدگاه عرفانی کتاب قابل توجهی میباشد
استاد شفیعی کدکنی از نظریه بردازان ادبی مشهورمعاصر واین کتاب ازشاهکارهای این استاد عظیم اشان می باشد
کتاب مورد نظر ازدیدگاه تاریخی بسیار ارزشمند وعالی بود

عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک