گلستان سعدی

گلستان سعدی

نویسنده:
نسخه اسکن شده
ابومحمد مُصلِح بن عَبدُالله نامور به سعدی شیرازی و مشرف الدین (۵۸۵ یا ۶۰۶ – ۶۹۱ هجری قمری، برابر با: ۵۶۸ یا ۵۸۸ - ۶۷۱ هجری شمسی) شاعر و نویسنده‌ی پارسی‌گوی ایرانی است. آوازه‌ی او بیشتر به خاطر نظم و نثر آهنگین، گیرا و قوی اوست. جایگاهش نزد اهل ادب تا بدان‌جاست که به وی لقب استاد سخن و شیخ اجل داده‌اند. آثار معروفش کتاب گلستان در نثر و بوستان در بحر متقارب و نیز غزلیات وی است.

گلستان نوشتهٔ شاعر و نویسندهٔ معروف ایرانی سعدی شیرازی تاثیرگذارترین کتاب نثر در ادبیات فارسی می‌باشد. که در یک دیباچه و هشت باب به نثر مُسَّجَع (آهنگین) نوشته شده‌است. غالب نوشته‌های آن کوتاه و به شیوهٔ داستان‌ها و نصایح اخلاقی است.

گلستان سعدی به همت رستم علی‌اف به زبان روسی ترجمه و منتشر شده است.

دیباچه
باب اول - در سیرت پادشاهان
باب دوّم - در اخلاق درویشان
باب سوّم - در فضیلت قناعت
باب چهارم - در فواید خاموشی
باب پنجم - در عشق و جوانی
باب ششم - در ضعف و پیری
باب هفتم - در تأثیر تربیت
باب هشتم - در آداب صحبت

حق تکثیر: آزاد

» کتابناکهای مرتبط:
کنز الحقایق
اشعار گزیده فرخی سیستانی: برای دبیرستانها
دیوان دهقان سامانی

نسخه ها
PDF
حجم: 12 مگابایت
تعداد صفحات: 140
MP3
نسخه صوتی دیباچه ی گلستان  توسط lipin
آواتار lipin
MP3
نسخه صوتی باب اول گلستان - در آداب صحبت 1  توسط lipin
آواتار lipin
MP3
نسخه صوتی باب اول گلستان - در آداب صحبت 2  توسط lipin
آواتار lipin
MP3
نسخه صوتی باب دوم گلستان - در آداب خاموشی  توسط lipin
آواتار lipin
MP3
نسخه صوتی باب سوم گلستان - تاثیر تربیت  توسط lipin
آواتار lipin
MP3
نسخه صوتی باب چهارم گلستان - در فضیلت قناعت  توسط lipin
آواتار lipin
MP3
نسخه صوتی باب پنجم گلستان - در اخلاق درویشان 1  توسط lipin
آواتار lipin
MP3
نسخه صوتی باب پنجم گلستان - در اخلاق درویشان 2  توسط lipin
آواتار lipin
MP3
نسخه صوتی باب ششم گلستان - عشق و جوانی  توسط lipin
آواتار lipin
MP3
نسخه صوتی باب هفتم گلستان - در ضعف و پیری  توسط lipin
آواتار lipin
MP3
نسخه صوتی باب هشتم گلستان و خاتمه - در سیرت پادشاهان 1  توسط lipin
آواتار lipin
MP3
نسخه صوتی باب هشتم گلستان و خاتمه - در سیرت پادشاهان 2  توسط lipin
آواتار lipin
MP3
نسخه صوتی چهل حکایت - 16 مال داری را شنیدم ... - خسرو شکیبایی  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی چهل حکایت - 01 دو بازرگان - خسرو شکیبایی  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی چهل حکایت - 02 دو آدمی - خسرو شکیبایی  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی چهل حکایت - 03 سالی از بلخ ... - خسرو شکیبایی  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی چهل حکایت - 04 عابدان و بازرگانان - خسرو شکیبایی  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی چهل حکایت - 05 اعرابی را دیدم ... - خسرو شکیبایی  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی چهل حکایت - 06 حاکمی عادل ... - خسرو شکیبایی  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی چهل حکایت - 07 طایفه بزرگان - خسرو شکیبایی  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی چهل حکایت - 08 بازرگانی را هزار دینار ... - خسرو شکیبایی  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی چهل حکایت - 09 دست و پا بریده ای ... - خسرو شکیبایی  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی چهل حکایت - 10 فقیری را شنیدم ... - خسرو شکیبایی  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی چهل حکایت - 11 گروهی از حکما ... - خسرو شکیبایی  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی چهل حکایت - 12 حکیمی پسران را پند همی داد ... - خسرو شکیبایی  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی چهل حکایت - 13 حاتم طایی را گفتند ... - خسرو شکیبایی  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی چهل حکایت - 14 جوانمردی در جنگ ... - خسرو شکیبایی  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی چهل حکایت - 15 مال از بهر آسایش ... - خسرو شکیبایی  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی چهل حکایت - مردکی را چشم درد گرفت ... - خسرو شکیبایی  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی چهل حکایت - 18 مردی را حکایت کنند ... - خسرو شکیبایی  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی چهل حکایت - 19 مهمان پیری شدم ... - خسرو شکیبایی  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی چهل حکایت - 20 نوجوانی را دیدم ... - خسرو شکیبایی  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی چهل حکایت - 21 هرگز از دور زمان ... - خسرو شکیبایی  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی چهل حکایت - 22 پادشاهی به کشتن اسیری ... - خسرو شکیبایی  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی چهل حکایت - 23 پادشاهی را مهمی پیش آمد ... - خسرو شکیبایی  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی چهل حکایت - 24 پارسائی بر یکی از سلاطین ... - خسرو شکیبایی  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی چهل حکایت - 25 پارسا زاده ای را ... - خسرو شکیبایی  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی چهل حکایت - 26 پیش یکی از مشایخ ... - خسرو شکیبایی  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی چهل حکایت - 27 روزی به غرور ... - خسرو شکیبایی  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی چهل حکایت - 28 پیاده ای سر و پا ... - خسرو شکیبایی  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی چهل حکایت - 29 صیادی ضعیف ... - خسرو شکیبایی  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی چهل حکایت - 30 شخصی مهمان پادشاه بود ... - خسرو شکیبایی  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی چهل حکایت - 31 توانگر زاده ای را دیدم ... - خسرو شکیبایی  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی چهل حکایت - 32 وقتی به جهل ... - خسرو شکیبایی  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی چهل حکایت - 33 یاد دارم که ... - خسرو شکیبایی  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی چهل حکایت - 34 یکی از بزرگان گفت ... - خسرو شکیبایی  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی چهل حکایت - 35 یکی از حکما پسر را ... - خسرو شکیبایی  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی چهل حکایت - 36 یکی از حکما را شنیدم که می گفت ... - خسرو شکیبایی  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی چهل حکایت - 37 یکی از ملوک عجم ... - خسرو شکیبایی  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی چهل حکایت - 38 یکی از ملوک عرب ... - خسرو شکیبایی  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی - چهل حکایت - 39 یکی از ملوک بی انصاف ... - خسرو شکیبایی  توسط sootehdel
آواتار sootehdel
MP3
نسخه صوتی چهل حکایت - 40 یکی از ملوک خراسان ... - خسرو شکیبایی  توسط sootehdel
آواتار sootehdel

نسخه صوتی کتاب از نوار
4.8 / 5
با 1094 رای
امتیاز دهید
5 4 3 2 1

دانلود
دیدگاه‌ها: 90
۱۳۸۶/۰۸/۰۱


پاسخنگارش دیدگاه
arashsiroos
Member
نقل قول از behdad1970:
نقل قول:سعدی فقط ارزش ادبی داره
اما از جهت اخلاق مروج اخلاق سستی،درویشی، بردگی و قناعته.
با این اخلاقیات توسعه و پیشرفت محاله


البته از بچه بازی های حافظ و سعدی هم نباید غافل شد خصوصا حافظ که دیگه پرچم بچه بازیش بیش از 700 سال در اهتزار هست
منکه جرات نمی کردم نردیک حافظ بشم


شعر حافظ پر از کج تابی زبانی و معانی است.
شعر سعدی اما این خاصیت شعر حافظ را به این شدت ندارد.
انگار ؛شعر حافظ یه اینه است؛ هرکسی می تونه توی این اینه خودش را ببیند. خواه زنده یاد شاملو؛ خاه میرفطروس، خرمشاهی یا مطهری و ختمی لاهوری و...
اگه کنه ذهن کسی عرفان بازی باشه معنویت و عرفان می بینه، اگه تمایلات جنسی باشه، بچه بازی و شاخه نبات و... می بینه، اگه زبان باز باشه، زبان اوری می بینه و....

نقل قول  
saeidborji
Member
صحبت از قدردانی شد. موقعیت مناسبی میبینم از همه خانواده کتابناک از مدیران و ناظران و آپلود کننده ها تا کاربران فعال که همه در تداوم این کتابناک سهم داشته و دارند تشکر و قدر دانی کنیم. اگر اشتباه نکنم کتابناک یک بار فیلتر شد یا تا نزدیک فیلتر شدن رفت دقیق یادم نیست. ولی بهر جهت گردانندگان وبسایت با هر سیاست و درایتی که ممکن بود سایت رو برقرار نگه داشتند. تا باد چنین بادا..
نقل قول  
behdad1970
Member
نقل قول:
سعدی فقط ارزش ادبی داره
اما از جهت اخلاق مروج اخلاق سستی،درویشی، بردگی و قناعته.
با این اخلاقیات توسعه و پیشرفت محالهالبته از بچه بازی های حافظ و سعدی هم نباید غافل شد خصوصا حافظ که دیگه پرچم بچه بازیش بیش از 700 سال در اهتزار هست
منکه جرات نمی کردم نردیک حافظ بشم
نقل قول  
Daftarpour
Pro Member
به قول خودتون واقن؟ "هر که نامخت از گذشت روزگار/نیز ناموزد ز هیچ آموزگار" یا "بنی آدم اعضای یکدیگرند/که در آفرینش ز یک گوهرند" یا "چنان فحط‌سالی شد اندر دمشق/که یاران فراموش کردند عشق" یا "زمین شوره سُنبُل بر نیارد/در او تخم و عمل ضایع مگردان" فقط ارزش ادبی و پای-منقلی داره؟
نقل قول  
arashsiroos
Member
سعدی فقط ارزش ادبی داره
اما از جهت اخلاق مروج اخلاق سستی،درویشی، بردگی و قناعته.
با این اخلاقیات توسعه و پیشرفت محاله
نقل قول  
Daftarpour
Pro Member
ضمناً، برای اطّلاع دوستانی که فیلشون یاد هندِستون کرده، عرض می‌کنم از اون سایت‌های خدا بیامرز و ذغالی فکر کنم هنوز سایتِ فرتوت یا کهنسالِ تربت جام مونده، و سایت کتابخونۀ ایرانیان.
نقل قول  
Daftarpour
Pro Member
دورۀ ساسانیان همۀ آثار فرهنگی و علمی و فنّی مهمِّ دنیا، از جمله یونان و روم و مصر و هند و چین، به دو زبون رسمی ایران، یعنی پهلوی و سُریانی، ترجمه و تو کتابخونۀ مُعظَمِ گندی‌شاپور اهواز نگهداری می‌شد تا زمان ظهور اسلام که اون کتابخونه به آتیش کشیده شد ولی باز هم چیزهائی ازش موند.

دوران ظُلمانیِ قرون وسطای اروپا و زمان حکومت کلیسا و فقط یک کتاب بر مردم— یعنی کتاب مقدّس یا عَهدِین عتیق و جدید— که بقیّۀ کتابها رو می‌سوزوندن و دانشمندها رو محاکمه و اعدام می‌کردن، غربیها برای تحصیل علوم و فنون عمدتاً به سوریه می‌رفتن و همون کتابهای دنیای قبل رو که به همّت ساسانیان مونده بود، در زمینه‌های ریاضی و شیمی و فیزیک و پزشکی و امثالهم، می‌خوندن و بعد از بازگشتشون دانشگاههای قدیمی و مهم اروپا رو تأسیس کردن.

اون زمان سعدی استاد دانشگاههای اون روزِ سوریه بوده و همۀ دانشگاههای اونجام، از جمله شام و حلب و حمص، تدریس می کرده. اگه بعضی رمان ناقوسهای همینگوی رو دیده باشن یه تیکّه‌ای از جان دان، شاعر و نویسندۀ انگلیسی، ابتدای رمان نقل شده که از تأمّل 17 جان دان گرفته شده و میگه هیچ انسانی جزیره نیس تا مستقل و قائم به ذات باشه. جان دان 14 سالگی دکتر و رئیس دانشکدۀ الهیّات دانشگاه آکسفورد بوده و این تأمّلش تحت تأثیر همون "بنی آدم اعضای یکدیگرندِ" سعدیه که از طریق استادهائیش که سوریه تحصیل کرده‌ن بهش منتقل شده.

گلستان دریای ژرف و بی‌کرانه‌ای از حکمته ولی ما آنچه خود داریم از بیگانه تمنّا می‌کنیم و چه چیزها تو کانالها و سایتهای فارسی نمی‌بینیم که از شخصیّتهای علمی دنیا نقل میشه و اصلشون تو همین آثاره!
نقل قول  
behdad1970
Member
نقل قول:
نه اسم و نشانی از بانی تک وجود داشت و نه تایپ کننده.

آره سعید حان راستش منم هرچی بر روی نت جستجو کردم نام و نشانی از سایت ( بانی تک ) ندیدم!
در ادامه دلایلی که شما نام بردید یکی دیگه از دلایل بسته شدن این سایت این بود که اون زمان هنوز بر روی کتابهای صادق هدایت و کتابهای صمد بهرنگی حساسیت بود و از آنجایی که خانم لیلا اکبری اکثر کتابهای این دو نویسنده رو تایپ و به اشتراک گذاشته بود شاید اینم یکی از دلایل بسته شدن سایت بود و نکته مهمتر اینکه ما باید نکته مالی هم در نظر داشته باشیم براستی که آنها بدون هیج چشمداشتی کتاب به اشتراک میگذاشتن و فقط هدفشون اشاعه فرهنگ کتابخوانی بود شاید دیگه به جایی رسیده بودن که توان مالی نداشتن خب برای سرپا نگهداشتن سایت پول هم لازم بوده
یادمه همان زمانها حتی کتاب قلغه حیوانات هم حساسیت برانگیز بود چه برسه به کتابهای صادق هدایت و سایر کتابهای قدیمی !
بهرحال فیلتر کردن سایت و وبلاگ کمترین هدیه ای بود که به اونها داده شده
یادشون گرامی
نقل قول  
beniii
Member
به چه کار آیدت ز گل طبقی از گلستان من ببر ورقی
گل همین پنج روز و شش باشد وین گلستان همیشه خوش باشد


من به عنوان یک ایرانی، تا زنده ام، مرهون سعدی، این ابرمرد عرصه ی ادب و فرهنگ فارسی ام.
نقل قول  
saeidborji
Member
بهداد گرامی
جای تاسف بسیار است که ببینیم شخصی اینهمه از خودش مایه بگذاره و هیچ نام و نشونی ازش هیچ کجا وجود نداشته باشه. من خودم توی همون دوران اینترنت دیال آپ که کتابهای تایپ شده به دست ایشون رو تک و توک پیدا کردم با همون اینترنت زغالی دنبال تایپیست و همینطور کتابخانه بانی تک گشتم تا هم از ایشون قدردانی کنم (یادم نمیره که انگشت به دهان مانده بودم از این همه همت و از خود گذشتی چون خودم بیشتر از پنچ کلمه در دقیقه نمیتونم تایپ کنم) و هم به منبع و سرچشمه اینطور کتابهای تایپ شده دسترسی پیدا کنم ولی نه اسم و نشانی از بانی تک وجود داشت و نه تایپ کننده. البته حدس زدن دلیلش خیلی سخت نیست. سایت احتمالا بخاطر غیر اخلاقی بودن تخته شده و ایشون هم به خاطر نگرشی که فرهنگ غنی شده و کهن ما به جنسیت ها داره چاره ای ندیده جز گرفتن طریق بی نام و نشانی. :(
نقل قول  

درج دیدگاه مختص اعضا است! برای ورود به حساب خود اینجا و برای عضویت اینجا کلیک کنید.


Powered by You