دسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

بهترین سایت جهت مطالعه کتابهای جدی و مطرح
برچسب "تروریست" زدن به بیژن جزنی شایسته "مهرنامه"وخط فکری غالب بر این مجله به شدت دست راستی ونئولیبرال است که مدافع ورود اقتصاد وبانک جهانی به ایران است تا سیرچپاول وغارت ایران باردیگرتوسط آمریکا رقم بخورد
کوروش نماینده اشراف وطبقه بالای جامعه بود . او ضرورت ونیازهای طبقه خود را نمایندگی میکرد .کشور گشاییهای او با منافع بازرگانان وبرده داران انطباق داشت تسخیر لیدی بابل آشور سوریه مصر و...درعین حال ناشی ازتکامل نیروهای مولده بوده است .در تحلیل
بسیار تشکر ازوجود چنین کتابهای وزین وارزنده درسایت کتابناک
زبان تمام ملل ازادیخواه وعدالت خواه جهان
ممنون ازدانلود شدن این کتاب
دانلود نمیشه چرا
چرا کتاب ناپلئون را اجازه دانلود نمیدید
بازخوانی بخشی از جنبش چپ ایران درده30.قهرمانانی که توسط جلادان رضاخان میر پنج بخاک افتادند. یاد ونامشان جاویدان باد
لقب پدر علم اقتصاد رااندیشمندان بورژوازی به ادام اسمیت داده اند . اما علم اقتصاد قضاوت تاریخی خود را خواهد نمود : کارل مارکس یا ادام اسمیت

عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک