دسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

آلبر کامو در مصاحبه ای می گوید "یک نویسنده در هر شرایطی که باشد، چه در چنگال استبداد، جه عجالتا بهره مند از آزادی، تنها به شرطی با جامعه ای که به او معنا می دهد همراه می شود که تا آنجا که توان دارد دو مسئولیت را بپذیرد: خدمت به حقیقت، خدمت
Khwanirath گرامی؛ دال آزادی انتزاعی صرف فاقد محتواست. آزادی باید معطوف به سوژه باشد(هم در سطح کلی یا جهانشمول و هم در سطح جزئی یا فردی) و این تنها بواسطه قانون دست یافتنی است وگرنه منجر به هرج و مرج می شود. دال آزادی خود پیش شرط هایی دارد
نقل قول:...ر این اساس ، تبیین اوضاع اقتصادی و الزامات و پیامدهای ناگزیر آن از جمله با توجه به نوشته های مارکس درباره قواعد پویش سرمایه و نقد استعلایی آن ؛ نه از موضع « دانای کل » یا « روشنفکر مدعی دانش عینی و شفاف » بل که به عنوان جزئی از ف
نقل قول: ...کنار گذاشتن « ارزش مبادله ای مبتنی بر کار » یا وارونه کردن « ترکیب ارگانیک سرمایه » ، استمرار استعلایی مارکس نیستند.... نتیجه به گمانم ناتوانی در تبیین گزینه های محتمل و ترسیم چشم انداز روشن است. موافقم که باید پذیرفت مالی شدن
پرولتاریا طبعا محتوای اکید و ثابتی ندارد و با گذار از دوره ای به دوره دیگر از تولید کاپیتالیستی دستخوش تغییر محتوایی است و دربردارنده طیف وسیعی است، هرچند به لحاظ فرم قطعا ثابت است. پس به نظرم باید نسبت به تمایزگذاری در میان نیروهای پرولتری
[quote='HOSAIN4311']سئوال این است که این همه تئوریهای شیرنتر از عسل در کجا و کی عملی خواهند شد؟ چون از زمانی که مالکیت بر دارایی ها در جهان مطرح شده تا این لحظه استثمار ادامه داشته و دارد و تبعیض در تمام اشکال و به تمام معنا وجود دارد پس نت
البته که در جامعه کمونیستی طبقه الغا می شود. قصد ندارم که صرفا با واژه ها بازی کنم، نکته اصلی که مدنظرم هست تفکیک دو نوع از سوبژکتیویته در رابطه با کارگر است. همان طور که در نقل قولی از لنین چنین چیزی وجود دارد: The socialist revolution i
[quote='walterbenjamin']کسی از دوستان اطلاع دارد که آیا کتاب «تاریخ فلورانس» (Florentine Historiesٰ) ماکیاولی ترجمه شده است یا نه؟ از طریق لینک سازمان اسناد و کتابخانه ملیhttp://www.nlai.ir/[/quote] اگر کتابی فیپا نداشته باشد، یعنی منتشر ن
بهروز عزیز: البته واقفم که جنابعالی بیش از دانش اندک من در این باره آگاهید، ولی اجازه دهید مطلب گفته شده را مفصل تر عرض کنم. پرولتاریا را می توان بدانگونه که مارکس و انگلس گفته اند چنین تعریف کرد: "به طبقه کارگر مزد بگیر، یعنی کسانی که فاق
یکی از سو فهم های مهم از آرای مارکس در میان بسیاری از مارکسیست های ارتدوکس و مارکسیسم اومانیستی یکی گرفتن کارگر و پرولتاریا است. هرچند مارکس در کاپیتال اشاره مستقیمی به این ندارد ولی این دو را یکی نمی انگارد. اگر بخواهیم شکل گیری پرولتاریا

عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک