دسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

مبارزه با ظلم و ظالم توسط هر شخصیتی ستودنی است.
چه خوش گفت بازارگان اسیر/چوگردش گرفتند دزدان به تیر چومردانگی آید ز رهزنان/چه مردان لشگر چه خیل زنان شهنشه که بازرگان رابخست/در خیر بر شهر و لشگر ببست کی آنجا دگر هوشمندان روند/چوآوازه رسم بد بشنوند نکوبایدت نام نیکی قبول/نکودار بازارگا
خوشتر زعیش و عشرت باغ وبهارچیست/ساقی کجاست گو سبب انتظار چیست هروقت خوش که دست دهد مغتنم شمار/کس را وقوف نیست که انجام کارچیست
من نمیگویم که آن عالیجناب هست پیغمبر ولی دارد کتاب/مثنوی معنوی مولوی هست قرانی به لفظ پهلوی
معنی آب زندگی و روضه ی ارم /جز طرف جویبار و می خوشگوار چیست؟
غزل گفتی ودرسفتی بیا و خوش بخوان حافظ/که بر نظم توافشاندفلک عقد ثریا را!
سایه جان رفتنی استیم بمانیم که چه /زنده باشیم وهمه روضه بخوانیم که چه! درس این زندگی از بهر ندانستن ماست/این همه درس بخوانیم وندانیم که چه!
کتاب فوق العاده ای یه!سرشار از اشعار زیبا و اصطلاحات عامه!سبک نوشتنش عالیه!
این نوشته هم مثل دیگر آثارنویسنده درنهایت ایجاز!ازنظر نویسنده وظیفه دین تنظیم روابط انسانها بایکدیگر برای رسیدن به اهداف انسانی-اجتماعی دربستر جامعه ! ونه صرفاًاعمال و مناسک مذهبی!تنها دراینصورت دین نقش اصلی خود را درزمینه حفظ پیوستگی اجتما
ای خردمند عاقل و دانا/قصه موش و گربه برخوانا از قضای فلک یکی گربه/بود چون اژدها به کرمانا شکمش طبل و سینه اش چوسپر/شیردم وپلنگ چنگانا ..................

عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک