رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

مبارزه با ظلم و ظالم توسط هر شخصیتی ستودنی است.
چه خوش گفت بازارگان اسیر/چوگردش گرفتند دزدان به تیر چومردانگی آید ز رهزنان/چه مردان لشگر چه خیل زنان شهنشه که بازرگان رابخست/در خیر بر شهر و لشگر ببست کی آنجا دگر هوشمندان روند/چوآوازه رسم بد بشنوند نکوبایدت نام نیکی قبول/نکودار بازارگا
خوشتر زعیش و عشرت باغ وبهارچیست/ساقی کجاست گو سبب انتظار چیست هروقت خوش که دست دهد مغتنم شمار/کس را وقوف نیست که انجام کارچیست
من نمیگویم که آن عالیجناب هست پیغمبر ولی دارد کتاب/مثنوی معنوی مولوی هست قرانی به لفظ پهلوی
معنی آب زندگی و روضه ی ارم /جز طرف جویبار و می خوشگوار چیست؟
غزل گفتی ودرسفتی بیا و خوش بخوان حافظ/که بر نظم توافشاندفلک عقد ثریا را!
سایه جان رفتنی استیم بمانیم که چه /زنده باشیم وهمه روضه بخوانیم که چه! درس این زندگی از بهر ندانستن ماست/این همه درس بخوانیم وندانیم که چه!
کتاب فوق العاده ای یه!سرشار از اشعار زیبا و اصطلاحات عامه!سبک نوشتنش عالیه!
ای خردمند عاقل و دانا/قصه موش و گربه برخوانا از قضای فلک یکی گربه/بود چون اژدها به کرمانا شکمش طبل و سینه اش چوسپر/شیردم وپلنگ چنگانا ..................
قصیده ایوان مداین خاقانی فوق العاده س: هان ای دل عبرت بین از دیده عبر کن هان/ایوان مداین را آیینه عبرت دان یک ره زلب دجله منزل به مداین کن / وزدیده دوم دجله بر خاک مداین ران خود دجله چنان گرید صددجله خون گویی/کز گرمی خونابش اتش چکد از مژ
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک