رسته‌ها

احمد بیرشک

اطلاعات:
نام واقعی:
تاریخ تولد:
0000/00/00
محل تولد:‌
جنسیت:‌
ژانر:‌
تاریخ درگذشت:‌
0000/00/00
زندگی‌نامه
احمد بیرشک (زاده ۴ بهمن ۱۲۸۵ در باجگیران - درگذشته ۱۴ فروردین ۱۳۸۱ در تهران)، ریاضیدان، تقویم نگار، پژوهشگر تاریخ علم و مدرسه دار ایرانی است..... یکی از بزرگترین خدمات احمد بیرشک به جامعه فرهنگی ایران بنیان‌گذاری مدارس هدف بود...... وی در سال ۱۳۷۰ بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی را بنان‌گذارد و تا سال ۱۳۷۷ ریاست آن را برعهده داشت. در این سال وی با دریافت لوح تقدیر ریاست جمهوری به عنوان استاد نمونه شناخته شد واز دانشگاه شهید بهشتی دکتری افتخاری ریاضیات دریافت کرد. وی علاوه بر دانشنامه بزرگ فارسی، در تألیف دانشنامه ایرانیکا، فرهنگ کامل انگلیسی - فارسی تألیف عباس آریان‌پور و منوچهر آریان پور، فرهنگنامه کودکان و نوجوانان و دانشنامه ایران و اسلام، همکاری داشته‌است. تصحیح تقویم ایرانی تقویم دکتر بیرشک، برخلاف تقویم‌های پیشین از دوره‌های ۳۳ ساله (هفت دورهٔ ۴ ساله و یک دورهٔ ۵ ساله) تشکیل نشده، بلکه از دوره‌های ۲۸۲۰ ساله تشکیل شده‌است. هر دوره به زیردوره‌های ۱۲۸ یا ۱۳۲ ساله تقسیم می‌شود، که هرکدام از آن‌ها نیز به زیرزیردوره‌های ۲۹، ۳۳، یا ۳۷ ساله تقسیم می‌شوند که در هرکدام سال‌های مضرب ۴ غیر از آخرین‌شان کبیسه می‌باشد. هر سال ۱۲ ماه دارد که شش‌تای اول ۳۱، پنج‌تای بعد ۳۰، و ماه آخر بر حسب کبیسه بودن یا نبودن ۲۹ یا ۳۰ روز دارد......... تالیفات ::: کتاب‌های جبر و حساب سال‌های دبیرستان ، هندسهٔ ترسیمی و ه‍ن‍دس‍ه رق‍وم‍ی ، هندسهٔ سطحیه ، هندسهٔ مناظر و مرایا ، اصول مناظر و مرایا: پرسپکتیو ، جدول‌های لگاریتم با همکاری ا. انواری ، گاهنامه تطبیقی سه هزار ساله ، گ‍ف‍ت وگ‍وی ت‍م‍دن‍ه‍ا: گ‍اه‍ش‍م‍اری در ت‍م‍دن ای‍ران‍ی و ت‍م‍دن م‍س‍ی‍ح‍ی ، ........... ترجمه ::::: زندگینامهٔ علمی دانشوران، نوشته چ‍ارل‍زک‍ول‍س‍ت‍ون گ‍ی‍ل‍ی‍پ‍س‍ی و دیگران ، شناخت ژاپن، نوشته جون لیوینگستون، جومور، فلیشیا اولد فادر ، سرگذشت علم (کتاب برگزیده سال ۱۳۷۷) ، آموزش در جریان پیشرفت، نوشته پائولوفریره ، تاریخ آفریقا، نوشته جی.کی. ، زندگینامه برتراند راسل به قلم خودش ، سرگذشت علم، نوشته جورج سارتن ، یک، دو، سه... بی‌نهایت، نوشته ژرژ گاموف ، جهان و اینشتاین، نوشته لینکلن بارنت ، آینشتاین، نوشته جرمی برنستاین، چاپ دوم، تیرماه ۱۳۷۸، انتشارات خوارزمی ، رهبر علم، نوشته آیزاک آسیموف ، پهلوان شیرافکن یا ت‍ارت‍ارن ت‍اراس‍ک‍ن‍ی، نوشته آلفونس دوده ، ج‍ه‍ان‌‫، نوشته ه‍اورد ب‍راب‍رت‍س‍ن و دیگران ، ری‍اض‍ی‍ات ن‍وی‍ن، ن‍وش‍ت‍ه س‍رژ ب‍رم‍ان و رن‍ه ی‍زار ، ع‍ل‍م ق‍دی‍م و ت‍م‍دن ج‍دی‍د: م‍ش‍ت‍م‍ل ب‍ر اق‍ل‍ی‍دس و زم‍ان او ... ، نوشته ج‍رج س‍ارت‍ن ، م‍ی‍راث ای‍ران، س‍ی‍زده ت‍ن از خ‍اورش‍ن‍اس‍ان زی‍رن‍ظر آرت‍ورج‍ان آرب‍ری، ترجمهٔ احمد بیرشک و دیگران ، کنش فرهنگی برای آزادی، نوشته پائولو فریره ، ک‍م‍ون پ‍اری‍س، ن‍وش‍ت‍ه ل‍ئ‍و ت‍روت‍س‍ک‍ی ، ف‍ل‍س‍ف‍ه ری‍اض‍ی، نوشته اس‍ت‍ی‍ف‍ن. س. ب‍ارک‍ر ، ف‍رض و اس‍طوره در ف‍ی‍زی‍ک ن‍ظری، نوشته ه‍رم‍ان ب‍ان‍دی؛ ت‍رج‍م‍هٔ رض‍ا م‍ن‍ص‍وری و احمد بیرشک ، ع‍ل‍م و زن‍دگ‍ی، نوشته ال‍س‌ورث‌س. اوب‍ورن، ال‍وودد. ه‍ی‍س و گ‍ی‍ل‍وردس. م‍ون‍ت‍گ‍م‍ری؛ ترجمه زیر نظر احمد بیرشک ، هندسه لباچفسکئی، نوشته آ.اس. اسموگورژفسکی ، ه‍ن‍دس‍ه ن‍ااق‍ل‍ی‍دس‍ی، ن‍وش‍ت‍ه ه‍ارول‍د ا. ول‍ف ، آم‍وزش س‍ت‍م‍دی‍دگ‍ان، ن‍وش‍ت‍ه پ‍ائ‍ول‍و ف‍ری‍ره؛ ت‍رج‍م‍هٔ اح‍م‍د ب‍ی‍رش‍ک و ی‍وس‍ف‌ال‍ل‍ه داد ، آن‍اب‍اس‍ی‍س، ن‍وش‍ت‍ه کسنوفون؛ ت‍رج‍م‍ه از ی‍ون‍ان‍ی ب‍ه ف‍ران‍س‍وی پ‍ول م‍اس‍ک‍ره؛ ب‍رگ‍ردان از ف‍ران‍س‍ه ب‍ه ف‍ارس‍ی اح‍م‍د ب‍ی‍رش‍ک و مقابله با ترجمه انگلیسی رکس وارنر ،
بیشتر
ویرایش

کتاب‌های احمد بیرشک
(13 عنوان)

آخرین دیدگاه‌ها

تعداد دیدگاه‌ها:
0
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک