رسته‌ها
واقعیتهایی ازجهان غرب
امتیاز دهید
5 / 4.3
با 6 رای
امتیاز دهید
5 / 4.3
با 6 رای
ﻛﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻴﺶ از ﻫﺸﺖ ﻣﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻏﺮب ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﻛﺸﻮر ﻛﺎﻧﺎدا ﺳﺖ . در ﻃﻮل اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ای ﻛﺎﻧﺎداﻳﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺮدم ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ در ﻋﻤﻖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﺎﻧﺎدا ، ﺑﻪ درﻛﻲ ﺻﺤﻴﺤﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺮﺳﻢ . آﻧﭽﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم، ﺗﻮﻫﻢ و ﺧﻴﺎﻻت ﻧﺎدرﺳﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ در ﻏﺮب دارﻧﺪ و ﻣﺘﺄ ﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎری از اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻣﻘﻴﻢ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﻲ، ﻫﻴﭻﮔﺎه در ﻣﻮرد اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ وﻟﻲ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎری از اﻳﺮاﻧﻴﺎن در ﻛﺸﻮر ﺧﻮدﻣﺎن زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻬﺘﺮ ی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻫﺎ دارﻧﺪ . اﺑﺘﺪای ﻛﺘﺎب ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪاﺗﻢ در ﺷﻬﺮ ﻣﻮﻧﺘﺮال ﻛﺎﻧﺎدا ﻣﻲ باشد وﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻛﻪ ارزش ﻫﺎ و ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارﻧﺪ و از ﻃﺮﻓﻲ اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ از ﻣﻠﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﻲ، ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ و ﻣﺠﺎﻟﺴﺖ داﺷﺘﻪ ام ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت در اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. داﻧﺴﺘﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻏﺮب، ﺑﻪ ﻧﻔﻊ زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺨﺼﻲ و ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻗﺪرﺷﻨﺎس وﺿﻌﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎی ﺧﺪادادی، در ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و آﺑﺎداﻧﻲ ﻛﺸﻮر ﺣﺮﻛﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﭼﻴﺰی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﻲ ﻧﻤﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ و ﺷﺎﻳﺪ ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎل ﺗﻼش ﻛﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻏﺮﺑﺰدﮔﻲ در ﻣﻠﺖ ﻫﺎی دﻳﮕﺮ، اﺣﺴﺎس ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و اﺑﺪاع و ﻧﻮآوری را از اﻳﺸﺎن ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و ﻣﻬﺎر آﻧﺎن را ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ.
ﻣﻠﺖ ﺑﺰرگ اﻳﺮان ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎﻳﻲ داردﻛﻪ ﺑﻲﮔﻤﺎن ﺗﻮان ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻗﺪرﺗﻲ ﺟﻬﺎﻧﻲ را دارد و اﻳﻦ ﻳﻚ واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ . ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ داﻧﺴﺘﻦ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ و ﻧﻴﺰ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻧﻊ در رﺳﻴﺪنﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻣﻠﺖ ﺑﺰرگ اﻳﺮان «غربگرایی" اﺳﺖ. از اﻳﻦ رو ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب، ﺳﻌﻲ دارم ﺗﺎﺑﺎ ﺑﻴﺎن ﺗﻮﻫﻤﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﻣﻮرد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻏﺮب وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﺑﺰرگ اﻳﺮان ﻳﺎدآوریﻛﻨﻢ ﻛﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﭘﺪﻳﺪآورﻧﺪﮔﺎن ﺗﻤﺪنﻫﺎی ﺑﺰرﮔﻲ در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻮده اﻧﺪ و ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮد دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ. در ﻃﻮل ﻣﺪﺗﻲ ﻛﻪ در ﺟﻬﺎن ﻏﺮب ﺑﻮدم، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدم ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ در ﻣﻮرد آﻧﺠﺎ ﻣﻲ ﺗﺼﻮرﻛﺮدم ﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﻣﺘﻔﺎوت از واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺣﺴﺎس ﻛﺮدم وﻇﻴﻔﻪ دارم در ﺣﺪ ﺗﻮاﻧﻢ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ اﻃﻼع ﻫﻤﻮ طنانﺑﺮﺳﺎﻧﻢ. از اﻳﻦ رو ﺳﻌﻲ دارم اﺑﻌﺎد ﮔﻮ ناﮔﻮن واﻗﻌﻴﺖﻫﺎی ﻏﺮب را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻢ . ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻋﺪه ای ﺟﻬﺎن ﻏﺮب ، "ﺧﻮب ﻣﻄﻠﻖ" اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺗﻔﻜﺮ و ﻣﻨﺶ، رﻳﺸﻪ ﺑﺴﻴﺎری از مشکلات اﺳﺖ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﻴﺮ ﻏﺮﺑﻲ است. ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﺟﻬﺎن ﻏﺮب، دارای اﺑﻌﺎدی ﺧﻮب در ﺑﺮﺧﻲ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﺳﺖ و در بسیاری از زﻣﻴﻨﻪ ها دارای اﺑﻌﺎد ﺑﺪ است .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﻬﺎ دﻳﻨﻪ ﺷﺪن ﻏﺮﺑﺰدﮔﻲ آﮔﺎه ﻛﺮدن ﻣﺮدم از واﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎ را دﺷﻮار ﺳﺎﺧﺘﻪ، وﻟﻲ ﻫﺮ ﺣﺮﻛﺘﻲ، ﺣﺘﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻬﺘﺮ از بی ﺣﺮﻛﺘﻲ و ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺪن اﺳﺖ.
بیشتر
اطلاعات نسخه الکترونیکی
تعداد صفحات:
93
فرمت:
PDF
آپلود شده توسط:
SMLAJ
SMLAJ
۱۳۹۸/۱۲/۱۹

کتاب‌های مرتبط

درج دیدگاه مختص اعضا است! برای ورود به حساب خود اینجا و برای عضویت اینجا کلیک کنید.

دیدگاه‌های کتاب الکترونیکی واقعیتهایی ازجهان غرب

تعداد دیدگاه‌ها:
0
دیدگاهی درج نشده؛ شما نخستین نگارنده باشید.
PDF
واقعیتهایی ازجهان غرب
750 کیلوبایت
comment_comments_for_the_file
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک