رسته‌ها
قلمرو و موضوعات مردم نگاری
امتیاز دهید
5 / 4.3
با 6 رای
امتیاز دهید
5 / 4.3
با 6 رای
جلد ۱: مردم نگاری روستایی و ایلی

این راهنما می تواند برای همه پژوهشگرانی که شوق پژوهش های میدانی در زمینه مردم نگاری و فرهنگ عامه دارند و می خواهند اطلاعات جامع و درست درباره همه رفتارهای اجتماعی، نظام های عقیدتی و ویژگی های فرهنگی جمع آوری و ثبت و ضبط کنند، بسیار هدایت کننده و سودمند باشد.

فهرست مطالب:
عنوان صفحه
پیشگفتار ۱۵
مقدمه ۱۷
فصل اول: ۱۹
مردم‌نگاری و مونوگرافی ۱۹
مردم‌نگاری ۱۹
الف: ایجاد خلل در زمینه پژوهش موجب تحریف و تغییر واقعیات می‌شود. ۲۴
ب: پژوهشگر باید از هرگونه ذهنیت، پیش‌فرض و تفسیر شخصی که موجب تغییر و تحریف واقعیات می‌گردند، خودداری کند. ۲۴
مونوگرافی (تک‌نگاری) ۳۵
بررسی و مقایسه جایگاه مردم‌نگاری و مونوگرافی در پژوهش‌های مردم‌شناسی و انسان‌شناسی ۴۵
فصل دوم: ۵۱
تاریخچه مردم‌شناسی و مردم‌نگاری در ایران ۵۱
شکل‌گیری و سیر تحول مردم‌شناسی در ایران ۵۱
دوره اول مردم‌شناسی علمی ایران (۱۳۵۷-۱۳۳۷) ۵۶
اداره فرهنگ عامه یا مرکز مردم‌شناسی ایران ۵۶
مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران ۵۹
مرکز «فرهنگ مردم» ۶۳
پژوهش‌های مردم‌شناسی و مردم‌نگاری پژوهشگران خارجی در ایران (دوره اول) ۶۸
دوره دوم مردم‌شناسی ایران (۱۳۷۰ به بعد) ۶۹
فصل سوم: ۷۷
قلمرو مردم‌نگاری (حوزه‌ها و موضوعات) ۷۷
حوزه‌های مردم‌نگاری ۸۰
فصل چهارم: ۸۵
الگوی کار مردم‌نگاری ۸۵
حوزه‌های مردم‌نگاری ۸۷
۱- موقعیت جغرافیایی و اقلیمی ۸۷
۱-۱- جغرافیای طبیعی ۸۷
۲-۱- جغرافیای انسانی ۹۰
۲- نظام اجتماعی ۹۱
۱-۲- جمعیت ۹۱
۲-۲- تاریخچه جامعه ۹۱
۳-۲- ساختار اجتماعی جامعه ۹۱
۴-۲- گروه‌های قومی ۹۲
۵-۲- گروه‌های مذهبی ۹۲
۶-۲- گروه‌های زبانی ۹۲
۷-۲- طبقات اجتماعی (قشربندی اجتماعی) ۹۳
۸-۲- مهاجرت ۹۳
۹-۲- ترکیب و ساختار محلات ۹۴
۱۰-۲- روابط و مناسبات اجتماعی ۹۴
۱۱-۲- هنجارها و رفتارهای اجتماعی ۹۴
۱۲-۲- تعاون و همیاری ۹۵
۱۳-۲- اوقات فراغت ۹۵
۱۴-۲- سازمان حقوقی ۹۶
۳- نظام سیاسی (نظام سیاسی سنتی، حکومت مرکزی و ..) ۹۶
۱-۳- ساختار سیاسی قدرت ۹۶
۲-۳- قوانین سیاسی یا قوانین حکومتی ۹۷
۳-۳- بازوهای اجرایی و نظامی قدرت ۹۷
۴-۳- منابع مالی در نظام سیاسی سنتی ۹۸
۵-۳- شیوه‌های مدیریت یا مکانیسم‌های اجرایی در نظام سیاسی سنتی ۹۸
۶-۳- روابط حاکم و مردم در نظام سیاسی سنتی ۹۸
۷-۳- ریشه‌های تاریخی و اعتقادی نظام سیاسی سنتی ۹۹
۸-۳- واژگان نظام سیاسی سنتی ۹۹
۴- نظام اقتصادی ۹۹
۱-۴- نظام تولید، توزیع و مصرف ۹۹
۲-۴- نظام خدماتی ۱۲۰
۳-۴- نظام مالکیت ۱۲۱
۴-۴- نظام مالیاتی ۱۲۲
۵-۴- نظام مبادلات (داد و ستد) ۱۲۲
۵- خانواده و خویشاوندی ۱۲۴
۱-۵- خانواده ۱۲۴
۲-۵- خویشاوندی ۱۳۲
۳-۵- واژگان و اصطلاحات خویشاوندی ۱۳۳
۶- دین و مذهب ۱۳۳
۱-۶- ادیان و مذاهب ۱۳۳
۲-۶- باورها و اعتقادات قومی و فرهنگی (باورهای کهن قومی) ۱۳۵
۷- زبان و گویش ۱۳۹
۱-۷- زبان‌های اصلی ۱۳۹
۲-۷- گویش‌های محلی ۱۳۹
۳-۷- آواشناسی زبان ۱۳۹
۴-۷- قلمرو جغرافیایی و فرهنگی زبان و گویش ۱۴۲
۵-۷- تاریخچه زبان و گویش ۱۴۲
۶-۷- ساختار زبان ۱۴۳
۷-۷- لغت‌نامه واژگان مهم ۱۴۳
۸-۷- زبان رفتاری یا حرکتی ۱۴۳
۹-۷- زبان آوایی یا ندایی ۱۴۴
۱۰-۷- زبان رمزی یا ساختگی ۱۴۴
۱۱-۷- باورها و اعتقادات مرتبط با زبان و گویش ۱۴۵
۱۲-۷- ادبیات عامیانه مرتبط با زبان و گویش ۱۴۵
۸- ادبیات ۱۴۵
۱-۸- ادبیات مکتوب ۱۴۵
۲-۸- ادبیات شفاهی (ادبیات عامیانه) ۱۴۶
۹- هنر ۱۵۵
۱-۹- موسیقی ۱۵۵
۲-۹- رقص ۱۵۹
۳-۹- نمایش ۱۶۰
۴-۹- نقش و نگار ۱۶۲
۵-۹- هنرهای تجسمی ۱۶۳
۶-۹- خوشنویسی ۱۶۴
۷-۹- نقاشی ۱۶۵
۸-۹- .. (دیگر موارد هنر) ۱۶۵
۱۰- پوشاک و تزئین ۱۶۵
۱-۱۰- پوشاک ۱۶۵
۲-۱۰- تزئین ۱۷۰
۱۱- خوراک ۱۷۶
۱-۱۱- انواع غذاها ۱۷۶
۲-۱۱- غذاهای اصلی و جانبی ۱۸۱
۳-۱۱- انواع چاشنی‌ها ۱۸۲
۴-۱۱- گیاهان خوراکی ۱۸۳
۵-۱۱- تابوهای غذایی ۱۸۳
۶-۱۱- آداب غذا خوردن ۱۸۴
۷-۱۱- وعده‌های غذا خوردن ۱۸۴
۸-۱۱- سفره‌آرایی ۱۸۴
۹-۱۱- شیوه‌های نگهداری غذا ۱۸۴
۱۰-۱۱- باورها و اعتقادات مربوط به خوراک ۱۸۵
۱۱-۱۱- ادبیات عامیانه مربوط به خوراک ۱۸۵
۱۲-۱۱- واژگان و اصطلاحات مربوط به خوراک ۱۸۵
۱۲- مسکن ۱۸۵
۱-۱۲- مرفولوژی یا بافت محل ۱۸۵
۲-۱۲- انواع مسکن ۱۸۶
۳-۱۲- فنون ساخت مسکن و مراحل آن ۱۸۸
۴-۱۲- مصالح ۱۹۱
۵-۱۲- ابزار و وسایل ساخت مسکن ۱۹۱
۶-۱۲- فرهنگ و الگوهای سکونتی ۱۹۲
۷-۱۲- تعمیر و نگهداری مسکن ۱۹۲
۸-۱۲- همیاری در مسکن ۱۹۳
۹-۱۲- مالکیت در مسکن ۱۹۳
۱۰-۱۲- مشاغل مرتبط با مسکن ۱۹۳
۱۱-۱۲- آداب و رسوم مرتبط با مسکن ۱۹۳
۱۲-۱۲- باورها و اعتقادات مربوط به مسکن ۱۹۴
۱۳-۱۲- ادبیات عامیانه مربوط به مسکن ۱۹۴
۱۴-۱۲- واژگان و اصطلاحات مربوط به مسکن ۱۹۴
۱۳- فنون و صنایع بومی ۱۹۴
۱-۳- فنون مربوط به کشت ۱۹۴
۱-۱۳- فنون مربوط به کشت ۱۹۴
۲-۱۳- فنون مربوط به آبیاری ۱۹۵
۳-۱۳- فنون مربوط به ساخت مسکن ۱۹۶
۴-۱۳- فنون و صنایع مربوط به انواع آسیاب‌ها ۱۹۷
۵-۱۳- فنون و صنایع مربوط به حمل و نقل ۱۹۸
۶-۱۳- فنون و صنایع دستی ۲۰۰
۷-۱۳- .. (دیگر فنون و صنایع بومی خاص منطقه) ۲۰۳
۱۴- دانش بومی ۲۰۳
۱-۱۴- طب سنتی ۲۰۳
۲-۱۴- اندازه‌گیری ۲۱۵
۳-۱۴- جهت‌یابی ۲۱۷
۴-۱۴- ردیابی ۲۱۷
۵-۱۴- هواشناسی ۲۱۸
۶-۱۴- نجوم (اخترشناسی) ۲۱۸
۷-۱۴- تقویم یا گاه‌شماری ۲۱۹
۸-۱۴- آب و آبیاری سنتی ۲۲۱
۹-۱۴- .. (دیگر موارد دانش بومی) ۲۲۲
۱۵- آیین‌ها و مراسم ۲۲۲
۱-۱۵- مراسم گذار ۲۲۲
۲-۱۵- آئین‌ها و مراسم مذهبی ۲۳۹
۳-۱۵- آیین‌ها و مراسم کهن قومی ۲۴۲
۴-۱۵- جشن‌ها و اعیاد ملی ۲۴۵
۱۶- بازی‌ها و ورزش‌های سنتی ۲۴۷
۱-۱۶- بازی‌های سنتی ۲۴۷
۲- ۱۶- ورزش‌های سنتی ۲۴۹
فهرست منابع ۲۵۱
فهرست منابع فارسی ۲۵۱
الف: کتب و مقالات ۲۵۱
ب: پژوهش‌ها (مردم‌نگاری‌ها و مونوگرافی‌ها) ۲۵۲
ج: پایان‌نامه‌ها ۲۵۴
فهرست منابع خارجی: ۲۵۸
مصاحبه و مشاوره ۲۵۹
بیشتر
اطلاعات نسخه الکترونیکی
تعداد صفحات:
261
فرمت:
PDF
آپلود شده توسط:
کته کتاب
کته کتاب
1401/05/12

کتاب‌های مرتبط

درج دیدگاه مختص اعضا است! برای ورود به حساب خود اینجا و برای عضویت اینجا کلیک کنید.

دیدگاه‌های کتاب الکترونیکی قلمرو و موضوعات مردم نگاری

تعداد دیدگاه‌ها:
0
دیدگاهی درج نشده؛ شما نخستین نگارنده باشید.
قلمرو و موضوعات مردم نگاری
عضو نیستید؟
ثبت نام در کتابناک