رسته‌ها
صاحب حقوق مادی این اثر، نسخه الکترونیکی آن‌ را برای فروش عرضه کرده است.
شما هم می‌توانید کتاب‌های خود را در کتابناک به فروش برسانید.
برای اطلاعات بیشتر صفحه «شرایط و قوانین فروش» را مطالعه کنید.

جایگاه اسناد الکترونیک در تقابل با شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات

جایگاه اسناد الکترونیک در تقابل با شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات
امتیاز دهید
5 / 0
با 0 رای
امتیاز دهید
5 / 0
با 0 رای
فهرست مطالب
فصل اول ۱۵
کلیات، تعاریف و مبانی نظری تحقیق ۱۵
مبحث اول: مفاهیم و اصطلاحات ۱۵
گفتار اول: اسناد الکترونیک ۱۵
بند اول:تعریف اسناد الکترونیک ۱۵
بند دوم: تعریف لغوی اسناد الکترونیک ۱۶
بند سوم: تعریف اصطلاحی اسناد الکترونیک ۱۶
گفتار دوم: ادله اثبات دعوا ۱۹
بند اول: تعریف ادله اثبات دعوا ۱۹
بند دوم: تعریف لغوی ادله اثبات دعوا ۱۹
بند سوم: تعریف اصطلاحی ادله اثبات دعوا ۲۰
بند چهارم: انواع ادله اثبات دعوا ۲۲
مبحث دوم: انواع اسناد (نحوه منشاء تولید) ۲۳
گفتار اول: اسناد سنتی(تعریف سند در معنای عام و خاص) ۲۳
بند دوم: سند رسمی و عادی ۲۶
بند دوم: در حکم سند رسمی ۲۸
گفتار دوم: اسناد الکترونیک ۲۹
بند دوم: سند عادی الکترونیک و ارزش اثباتی آن ۳۱
گفتار سوم: وضعیت حقوقی اسناد الکترونیک ۳۳
بند اول: عناصر و ارکان سند الکترونیک ۳۳
بند دوم: قابلیت اعتماد تعامل ۳۸
بند چهارم: آثار اسناد الکترونیک در اسناد بین المللی ۴۵
بند پنجم: آثار اسناد الکترونیک در حقوق برخی از کشورهای خارجی ۴۹
بند ششم: آثار اسناد الکترونیک در حقوق ایران ۵۶
گفتار چهارم: مبانی حقوقی تکذیب صحت سند الکترونیک ۶۰
بند اول: اظهار انکار و تردید ۶۰
بند دوم: ادعای جعل ۶۲
فصل دوم ۶۵
جایگاه و اعتبار حقوقی اسناد الکترونیک به عنوان ادله اثبات دعوا ۶۵
مبحث اول: عناصر اعتبار اسناد الکترونیک ۶۵
گفتار اول: نوشته ۶۶
بند اول: تعریف نوشته و کارکرد آن ۶۶
بند دوم: برابری داده پیام و نوشته ۶۷
گفتار دوم: امضاء ۷۱
بند اول: تعریف امضاء و آثار آن ۷۲
بند دوم: تامین کارکرد های امضاء در دلیل الکترونیک ۷۴
گفتار سوم: اصالت ۸۴
بند اول: تعریف اصالت و کارکرد آن ۸۴
بند دوم: تامین عنصر اصالت در اسناد الکترونیک ۸۵
مبحث دوم: تاریخچه اسناد الکترونیک در ادله اثبات دعوا ۸۹
گفتار اول: نظام های مختلف دادرسی از نظر توجیهی ۹۰
بند اول: نظام آیین دادرسی اتهامی ۹۰
بند دوم: نظام آیین دادرسی تفتیشی ۹۰
بند سوم: نظام مختلط آیین دادرسی ۹۱
گفتار دوم: نظام دادرسی از نظر نحوه توجه به دلیل ۹۱
بند اول: نظام دلیل قانونی ۹۲
بند دوم: نظام دلیل آزاد ۹۳
بند سوم: نظام مختلط ۹۳
بند چهارم: سیستم حقوقی ایران ۹۷
فصل سوم ۹۹
جایگاه فقهی و حقوقی شهادت به عنوان یکی از ادله دعوی ۹۹
مقدمه ۹۹
مبحث اول: تعریف شهادت و جایگاه آن در فقه و حقوق ۱۰۰
گفتار اول: تعریف شهادت ۱۰۰
گفتار دوم: شهادت در اسلام ۱۰۳
گفتار سوم: مبانی شهادت در فقه اسلامی ۱۰۵
گفتار چهارم: شهادت در حقوق موضوعه ایران ۱۰۷
بند اول: سیر تحول بحث شهادت در حقوق ۱۰۷
بند دوم: شهادت شهود در قانون آئین دادرسی مدنی ایران ۱۱۰
بند سوم: شهادت شهود در قانون مدنی ایران ۱۱۰
بند چهارم: ارزش شهادت قبل از اصلاح قانون مدنی ۱۱۲
مبحث دوم: شرایط و لوازم شهادت ۱۱۳
گفتار اول: معیار ارزش شهادت ۱۱۳
گفتار دوم: شرایط شهادت و شاهد ۱۱۶
بند اول: شرایط شاهد ۱۱۶
بند دوم: شرایط شهادت ۱۱۷
گفتار سوم: شهادت بر شهادت ۱۱۸
گفتار چهارم: رجوع از شهادت و جرح و تعدیل شاهد ۱۱۹
بند اول: رجوع از شهادت ۱۱۹
بند دوم: جرح و تعدیل شاهد ۱۱۹
گفتار پنجم: نصاب در شهادت ۱۲۰
بند اول: چهار شاهد مرد ۱۲۰
بند دوم: دو شاهد مرد ۱۲۱
بند سوم: شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن ۱۲۱
گفتار ششم: شهادت کذب ۱۲۲
بند اول: عنصر مادی جرم شهادت دروغ ۱۲۲
بند دوم: عنصر معنوی ۱۲۲
بند سوم: شرایط تحقق جرم ۱۲۲
بند چهارم: شرط تعقیب شاهد کاذب ۱۲۳
بند پنجم: آثار شهادت کذب ۱۲۳
گفتار هفتم: تشریفات استماع شهادت شهود ۱۲۴
مبحث سوم: تعارض شهادت با سایر ادله اثبات دعوی: ۱۲۷
گفتار اول: تعارض شهادت با اقرار ۱۲۷
گفتار دوم: تعارض شهادت و اماره قضایی ۱۲۹
گفتار سوم: تعارض شهادت و اسناد رسمی ۱۳۱
فصل چهارم ۱۳۵
قابلیت پذیرش و ارزش اثباتی سند الکترونیک در تعارض با شهادت ۱۳۵
مقدمه ۱۳۵
مبحث اول: تعارض در ادله اثبات ۱۳۶
گفتار اول: تعریف و عناصر تعارض ۱۳۶
بند اول: تعریف لغوی و اصطلاحی ۱۳۶
بند دوم: عناصر اصلی تعارض ۱۳۷
گفتار دوم: شرایط تحقق تعارض در ادله اثبات ۱۳۸
بند اول: وجود حداقل دو دلیل ۱۳۹
بند دوم: تنافی و تکذیب یکدیگر ۱۳۹
بند سوم: وحدت موضوع ۱۳۹
بند چهارم: حجیت ادله (تابعیت استناد) ۱۴۰
بند پنجم: تعارض مستقر و غیر مستقر ۱۴۱
گفتار سوم: بررسی اعتبار و ارزش اثباتی ادله اثبات دعوا ۱۴۲
مبحث دوم: جایگاه سند الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوا ۱۴۴
گفتار اول: قابلیت استناد به ادله الکترونیک به عنوان نمونه ای از یک سند معتبر ۱۴۴
گفتار دوم: جایگاه ادله الکترونیک به عنوان یکی از انواع سند رسمی در نظام حقوقی ایران ۱۴۶
مبحث سوم: ارزش اثباتی سند الکترونیک ۱۴۸
گفتار اول: ارزش اثباتی سند الکترونیک عادی ۱۴۹
گفتار دوم: ارزش اثباتی سند الکترونیک مطمئن ۱۵۰
مبحث چهارم: تعارض سند الکترونیک با شهادت ۱۵۸
گفتار اول: تعارض دلیل الکترونیک با دیگر اسناد ۱۵۸
گفتار دوم: تعارض سند الکترونیک به عنوان یک سند رسمی با شهادت شهود ۱۶۰
گفتار سوم: بررسی نظریه شماره ۲۶۵۵ شورای نگهبان (مخالفت با ماده ۱۳۰۹ ق.م) ۱۶۲
نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۶۵
فهرست منابع و مآخذ ۱۶۹

توجه داشته باشید: جهت چاپ آثار علمی، دستنوشته ها و کتب خویش در انتشارات قانون یار با دفتر مرکزی تماس بگیرید ۰۲۱۶۶۹۷۹۵۱۹ و ۰۲۱۶۶۹۷۹۵۲۶ تبدیل پایان نامه به کتاب با کیفیت فوق العاده و بی نظیر ۰۲۱۴۴۴۴۱۷۸۴ موسسه و انتشارات قانون یار، ناشر کتب حقوقی غلوم سیاسی، فقهی و علوم اسلامی (پذیرش و چاپ مقالات علمی در کوتاه هترین زمان ممکن در بنیاد علمی قانون یار)
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
ghanonyar021
آپلود شده توسط: ghanonyar021
۱۴۰۰/۰۵/۰۳
اطلاعات نسخه الکترونیکی
تعداد صفحات:
177
فرمت:
PDF

کتاب‌های مرتبط

درج دیدگاه مختص اعضا است! برای ورود به حساب خود اینجا و برای عضویت اینجا کلیک کنید.

دیدگاه‌های کتاب الکترونیکی جایگاه اسناد الکترونیک در تقابل با شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات

تعداد دیدگاه‌ها:
0
دیدگاهی درج نشده؛ شما نخستین نگارنده باشید.
افزودن نسخه جدید
انتخاب فایل
comment_comments_for_the_file
کاربر گرامی!
امکان خرید اشتراک از خارج کشور ایران، با استفاده از حساب پی‌پال فراهم شده است.