رسته‌ها

جایگاه اسناد الکترونیک در تقابل با شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات

جایگاه اسناد الکترونیک در تقابل با شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات
امتیاز دهید
5 / 0
با 0 رای
امتیاز دهید
5 / 0
با 0 رای
فهرست مطالب
فصل اول ۱۵
کلیات، تعاریف و مبانی نظری تحقیق ۱۵
مبحث اول: مفاهیم و اصطلاحات ۱۵
گفتار اول: اسناد الکترونیک ۱۵
بند اول:تعریف اسناد الکترونیک ۱۵
بند دوم: تعریف لغوی اسناد الکترونیک ۱۶
بند سوم: تعریف اصطلاحی اسناد الکترونیک ۱۶
گفتار دوم: ادله اثبات دعوا ۱۹
بند اول: تعریف ادله اثبات دعوا ۱۹
بند دوم: تعریف لغوی ادله اثبات دعوا ۱۹
بند سوم: تعریف اصطلاحی ادله اثبات دعوا ۲۰
بند چهارم: انواع ادله اثبات دعوا ۲۲
مبحث دوم: انواع اسناد (نحوه منشاء تولید) ۲۳
گفتار اول: اسناد سنتی(تعریف سند در معنای عام و خاص) ۲۳
بند دوم: سند رسمی و عادی ۲۶
بند دوم: در حکم سند رسمی ۲۸
گفتار دوم: اسناد الکترونیک ۲۹
بند دوم: سند عادی الکترونیک و ارزش اثباتی آن ۳۱
گفتار سوم: وضعیت حقوقی اسناد الکترونیک ۳۳
بند اول: عناصر و ارکان سند الکترونیک ۳۳
بند دوم: قابلیت اعتماد تعامل ۳۸
بند چهارم: آثار اسناد الکترونیک در اسناد بین المللی ۴۵
بند پنجم: آثار اسناد الکترونیک در حقوق برخی از کشورهای خارجی ۴۹
بند ششم: آثار اسناد الکترونیک در حقوق ایران ۵۶
گفتار چهارم: مبانی حقوقی تکذیب صحت سند الکترونیک ۶۰
بند اول: اظهار انکار و تردید ۶۰
بند دوم: ادعای جعل ۶۲
فصل دوم ۶۵
جایگاه و اعتبار حقوقی اسناد الکترونیک به عنوان ادله اثبات دعوا ۶۵
مبحث اول: عناصر اعتبار اسناد الکترونیک ۶۵
گفتار اول: نوشته ۶۶
بند اول: تعریف نوشته و کارکرد آن ۶۶
بند دوم: برابری داده پیام و نوشته ۶۷
گفتار دوم: امضاء ۷۱
بند اول: تعریف امضاء و آثار آن ۷۲
بند دوم: تامین کارکرد های امضاء در دلیل الکترونیک ۷۴
گفتار سوم: اصالت ۸۴
بند اول: تعریف اصالت و کارکرد آن ۸۴
بند دوم: تامین عنصر اصالت در اسناد الکترونیک ۸۵
مبحث دوم: تاریخچه اسناد الکترونیک در ادله اثبات دعوا ۸۹
گفتار اول: نظام های مختلف دادرسی از نظر توجیهی ۹۰
بند اول: نظام آیین دادرسی اتهامی ۹۰
بند دوم: نظام آیین دادرسی تفتیشی ۹۰
بند سوم: نظام مختلط آیین دادرسی ۹۱
گفتار دوم: نظام دادرسی از نظر نحوه توجه به دلیل ۹۱
بند اول: نظام دلیل قانونی ۹۲
بند دوم: نظام دلیل آزاد ۹۳
بند سوم: نظام مختلط ۹۳
بند چهارم: سیستم حقوقی ایران ۹۷
فصل سوم ۹۹
جایگاه فقهی و حقوقی شهادت به عنوان یکی از ادله دعوی ۹۹
مقدمه ۹۹
مبحث اول: تعریف شهادت و جایگاه آن در فقه و حقوق ۱۰۰
گفتار اول: تعریف شهادت ۱۰۰
گفتار دوم: شهادت در اسلام ۱۰۳
گفتار سوم: مبانی شهادت در فقه اسلامی ۱۰۵
گفتار چهارم: شهادت در حقوق موضوعه ایران ۱۰۷
بند اول: سیر تحول بحث شهادت در حقوق ۱۰۷
بند دوم: شهادت شهود در قانون آئین دادرسی مدنی ایران ۱۱۰
بند سوم: شهادت شهود در قانون مدنی ایران ۱۱۰
بند چهارم: ارزش شهادت قبل از اصلاح قانون مدنی ۱۱۲
مبحث دوم: شرایط و لوازم شهادت ۱۱۳
گفتار اول: معیار ارزش شهادت ۱۱۳
گفتار دوم: شرایط شهادت و شاهد ۱۱۶
بند اول: شرایط شاهد ۱۱۶
بند دوم: شرایط شهادت ۱۱۷
گفتار سوم: شهادت بر شهادت ۱۱۸
گفتار چهارم: رجوع از شهادت و جرح و تعدیل شاهد ۱۱۹
بند اول: رجوع از شهادت ۱۱۹
بند دوم: جرح و تعدیل شاهد ۱۱۹
گفتار پنجم: نصاب در شهادت ۱۲۰
بند اول: چهار شاهد مرد ۱۲۰
بند دوم: دو شاهد مرد ۱۲۱
بند سوم: شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن ۱۲۱
گفتار ششم: شهادت کذب ۱۲۲
بند اول: عنصر مادی جرم شهادت دروغ ۱۲۲
بند دوم: عنصر معنوی ۱۲۲
بند سوم: شرایط تحقق جرم ۱۲۲
بند چهارم: شرط تعقیب شاهد کاذب ۱۲۳
بند پنجم: آثار شهادت کذب ۱۲۳
گفتار هفتم: تشریفات استماع شهادت شهود ۱۲۴
مبحث سوم: تعارض شهادت با سایر ادله اثبات دعوی: ۱۲۷
گفتار اول: تعارض شهادت با اقرار ۱۲۷
گفتار دوم: تعارض شهادت و اماره قضایی ۱۲۹
گفتار سوم: تعارض شهادت و اسناد رسمی ۱۳۱
فصل چهارم ۱۳۵
قابلیت پذیرش و ارزش اثباتی سند الکترونیک در تعارض با شهادت ۱۳۵
مقدمه ۱۳۵
مبحث اول: تعارض در ادله اثبات ۱۳۶
گفتار اول: تعریف و عناصر تعارض ۱۳۶
بند اول: تعریف لغوی و اصطلاحی ۱۳۶
بند دوم: عناصر اصلی تعارض ۱۳۷
گفتار دوم: شرایط تحقق تعارض در ادله اثبات ۱۳۸
بند اول: وجود حداقل دو دلیل ۱۳۹
بند دوم: تنافی و تکذیب یکدیگر ۱۳۹
بند سوم: وحدت موضوع ۱۳۹
بند چهارم: حجیت ادله (تابعیت استناد) ۱۴۰
بند پنجم: تعارض مستقر و غیر مستقر ۱۴۱
گفتار سوم: بررسی اعتبار و ارزش اثباتی ادله اثبات دعوا ۱۴۲
مبحث دوم: جایگاه سند الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوا ۱۴۴
گفتار اول: قابلیت استناد به ادله الکترونیک به عنوان نمونه ای از یک سند معتبر ۱۴۴
گفتار دوم: جایگاه ادله الکترونیک به عنوان یکی از انواع سند رسمی در نظام حقوقی ایران ۱۴۶
مبحث سوم: ارزش اثباتی سند الکترونیک ۱۴۸
گفتار اول: ارزش اثباتی سند الکترونیک عادی ۱۴۹
گفتار دوم: ارزش اثباتی سند الکترونیک مطمئن ۱۵۰
مبحث چهارم: تعارض سند الکترونیک با شهادت ۱۵۸
گفتار اول: تعارض دلیل الکترونیک با دیگر اسناد ۱۵۸
گفتار دوم: تعارض سند الکترونیک به عنوان یک سند رسمی با شهادت شهود ۱۶۰
گفتار سوم: بررسی نظریه شماره ۲۶۵۵ شورای نگهبان (مخالفت با ماده ۱۳۰۹ ق.م) ۱۶۲
نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۶۵
فهرست منابع و مآخذ ۱۶۹

توجه داشته باشید: جهت چاپ آثار علمی، دستنوشته ها و کتب خویش در انتشارات قانون یار با دفتر مرکزی تماس بگیرید ۰۲۱۶۶۹۷۹۵۱۹ و ۰۲۱۶۶۹۷۹۵۲۶ تبدیل پایان نامه به کتاب با کیفیت فوق العاده و بی نظیر ۰۲۱۴۴۴۴۱۷۸۴ موسسه و انتشارات قانون یار، ناشر کتب حقوقی غلوم سیاسی، فقهی و علوم اسلامی (پذیرش و چاپ مقالات علمی در کوتاه هترین زمان ممکن در بنیاد علمی قانون یار)
بیشتر
اطلاعات نسخه الکترونیکی
تعداد صفحات:
177
فرمت:
PDF
آپلود شده توسط:
ghanonyar021
ghanonyar021
1400/05/03

کتاب‌های مرتبط

درج دیدگاه مختص اعضا است! برای ورود به حساب خود اینجا و برای عضویت اینجا کلیک کنید.

دیدگاه‌های کتاب الکترونیکی جایگاه اسناد الکترونیک در تقابل با شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات

تعداد دیدگاه‌ها:
0
دیدگاهی درج نشده؛ شما نخستین نگارنده باشید.
جایگاه اسناد الکترونیک در تقابل با شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک