رسته‌ها
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر
کتابی انتخاب نشده
کتاب‌های بیشتر

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

از تمام کتابناکیها وکتابخوانها خواهش دارم متن کتاب اوستا را چند با بخوانند تا در یاد آنها بماند تافرزندانمان بهتر ازما با تاریخ سراسر شکوه وبزرگی وبزرگواری ما آشنا شوند
کلیله و دمنه براستی که شاهکاری با ارزش از هنرمند هندی است که ایرانیان همیشه هنرمند وهنرمند آنرا دریافتند وبدان پرداختند وآنرا ارج نهادند تابه دست ما فرزندانشان برسد سخن بنده این است که با خواندن وبه یاد سپردن آن وبکارگیری آن در سخنان روزمره

عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک