رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

این کتاب توسط انتشارت آراس چاپ و توزیع شده است
می دلنم درباره ی شما دروغ زیاد می گویند ولی نویسنده این کتاب تقیه را حرام می داند و تمامی مسائل را با ذکر اسم کتاب و شماره صفحه بیان داشته است خواهش می کنم این کتاب را بخوانید
بهترین مقایشه درباره ی عشق و دوست داشتن در این کتاب انجام گرفته است ترجمه دو کتاب عشق و اعترافات عاشق توسط اینجانب بی اثر از این مقایسه نبوده است
خدمت بهائیان حقجو عرض می کنم که این کتاب مستند می باشد و نویسنده آن را بعد از خواندن ۴۶کتاب بهائیت و بابیت نوشته است در آن دروغ وجود ندارد لطفا آن را مطالعه نمایید خوشبختی فقط در گرو اسلام صحیح می باشد
در مورد ناسخ و منسوخ در قرآن همین را بگویم که مفسرین اتفاق نظر دارند که آن در مورد امور فقهی می باشد نه در امور عقیده
عزیزان بالاخره حسینعلی بهاء مهدی بوده است یا پیغمبر یا خدا؟ در این کتاب می خوانیم هر سه مورد را ادعا کرده است!!! اسلام با کمال وضوح در قرآن و سنت پیامبر ص بیان می دارد که اصل اول ادیان توحید بوده است ولی بهائیت ادعا می کند که اصل محبت است
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک