رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

کویر کتابی است که اگر خواندی و رابطه برقرار کردی دیگر توان فراموش کردن و نادیده گرفتنش را نخواهی داشت.
کتاب را می‌توان از کتابهای مهم و رفرنسهای مهم عالم نمایش می‌باشد. در فصول مربوط به دوران باستان بسیار خواندنی و جذاب است. هرچند که منابع معتبرتری را می‌توان پیجور بود.
اصول روش روئالیسم با همه انتقاداتی که می‌شود به آن وارد دانست ولی از اولین آثاری است که با دیدی نقدی به فلسفه غرب نگریسته است. و این جالب است که این اتفاق توسط دو روحانی انجام شده است.
خواندنی است. این کتاب نشان دهنده آن است که قدما و اهل فرهنگ ایران چه نگاهی به مقوله قدرت و حاکمیت داشته اند.
تشکر و قدر دانی
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک