رسته‌ها

نویسنده‌های مورد علاقه

نویسنده‌ای انتخاب نشده
نویسنده‌های بیشتر

آخرین دیدگاه‌ها

متاسفانه غربی هاتاب وتاءمل دیدن کشوری باداشتن این همه قدمت وهویت وشخصیت وآبادانی که درگذشته ایرانیان براساس فهم وآگاهی ودانش آنرابدست آوردندراندارندوهمیشه چشم طمع به این سرزمین عزیزمان ایران زیباراداشتندوبرای ازبین بردن این هویت دست به هرکا
این آقاتقصیر نداردشایدبرادررفیق دوست که رییس بنیادنورمیباشندخواسته ازاوکه این مشقت راتحمل کند.چونآ قای رفیق دوست قبلاحجره داربودندراجب تاریخ وادبیات آگاهی ندارند.البته به همه حجره داران جسارت نشود.
بهلول .ایشان کاملا منفی گراومغرضانه وباهمفکری دوست عزیزوشفیق خودآقای رفیق دوست نوشته اندشایدمدیون ایشان باشدإ
باسلام .خالی بندی است آیاکتاب ایشان رامیتوان باورکردیاباتخیلات خونوشته اندیابه توصیه دوست عزیزخود؟
باسلام.بیشتر کتابهاخوبند.
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک
کاربر گرامی!
امکان خرید اشتراک از خارج کشور ایران، با استفاده از حساب پی‌پال فراهم شده است.