رسته‌ها

ﭘﯿﺸﻮایان ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﻋﻠﻢ و ﻫﻨﺮ در دوره ی اﺳﻼﻣﯽ

ﭘﯿﺸﻮایان ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﻋﻠﻢ و ﻫﻨﺮ در دوره ی اﺳﻼﻣﯽ
امتیاز دهید
5 / 4.5
با 14 رای
نویسنده:
امتیاز دهید
5 / 4.5
با 14 رای
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﻤﻮاره در ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﯿﺪن ، ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ را اﯾﻔﺎ ﻧﻤﻮده. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ،ﺗﻔﮑﺮات ﺟﺪﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎ از ﺣﻮزه ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد، زواﯾﺎی ﭘﻨﻬﺎن دﯾﮕﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ. ﯾﮑﯽ از راه ﻫﺎی آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ زواﯾﺎی ﻧﺎﭘﯿﺪا، ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻋﺎﻟﻤﺎن، داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان آن ﻣﺮز و ﺑﻮم اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﮑﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر دﯾﻨﯽ، ﻫﻨﺮی، اﻗﺘﺼﺎدی و دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎزد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﮐﺘﺎب رﻓﺘﻪ و آن ﻫﻢ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﻋﻠﻮم و ﻫﻨﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺧﺮاﺳﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در ﺗﺮوﯾﺞ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ دﯾﻦ اﺳﻼم، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی اﺣﻮال ﺑﺰرﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻮاﻧﺐ ﺗﺎزه ای در ﺣﻮزه دﯾﻨﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ.
بیشتر
اطلاعات نسخه الکترونیکی
تعداد صفحات:
224
فرمت:
PDF
آپلود شده توسط:
ahankhah
ahankhah
۱۳۹۸/۰۶/۰۵

کتاب‌های مرتبط

درج دیدگاه مختص اعضا است! برای ورود به حساب خود اینجا و برای عضویت اینجا کلیک کنید.

دیدگاه‌های کتاب الکترونیکی ﭘﯿﺸﻮایان ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﻋﻠﻢ و ﻫﻨﺮ در دوره ی اﺳﻼﻣﯽ

تعداد دیدگاه‌ها:
1
بسیار عالی
ممنون از اینکه کتاب های خوب را در دسترس همه قرار می دهید8-)
PDF
ﭘﯿﺸﻮایان ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﻋﻠﻢ و ﻫﻨﺮ در دوره ی اﺳﻼﻣﯽ
4 مگابایت
افزودن نسخه جدید
انتخاب فایل
comment_comments_for_the_file
کاربر گرامی!
امکان خرید اشتراک از خارج کشور ایران، با استفاده از حساب پی‌پال فراهم شده است.