رسته‌ها
امتیاز دهید
5 / 4.5
با 14 رای

ﭘﯿﺸﻮایان ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﻋﻠﻢ و ﻫﻨﺮ در دوره ی اﺳﻼﻣﯽ

نویسنده:
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﻤﻮاره در ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﯿﺪن ، ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ را اﯾﻔﺎ ﻧﻤﻮده. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ،ﺗﻔﮑﺮات ﺟﺪﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎ از ﺣﻮزه ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد، زواﯾﺎی ﭘﻨﻬﺎن دﯾﮕﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ. ﯾﮑﯽ از راه ﻫﺎی آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ زواﯾﺎی ﻧﺎﭘﯿﺪا، ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻋﺎﻟﻤﺎن، داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان آن ﻣﺮز و ﺑﻮم اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﮑﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر دﯾﻨﯽ، ﻫﻨﺮی، اﻗﺘﺼﺎدی و دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎزد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﮐﺘﺎب رﻓﺘﻪ و آن ﻫﻢ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﻋﻠﻮم و ﻫﻨﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺧﺮاﺳﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در ﺗﺮوﯾﺞ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ دﯾﻦ اﺳﻼم، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی اﺣﻮال ﺑﺰرﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻮاﻧﺐ ﺗﺎزه ای در ﺣﻮزه دﯾﻨﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ.

حق تکثیر: موجود در سایت نویسنده
سایت نویسنده
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
آپلود شده توسط: ahankhah
۱۳۹۸/۰۶/۰۵
اطلاعات نسخه الکترونیکی
تعداد صفحات:
224
فرمت:
PDF
حق نشر:
نویسنده، انتشار اینترنتی
ویرایش

کتاب‌های مرتبط

درج دیدگاه مختص اعضا است! برای ورود به حساب خود اینجا و برای عضویت اینجا کلیک کنید.

دیدگاه‌های کتاب الکترونیکی ﭘﯿﺸﻮایان ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﻋﻠﻢ و ﻫﻨﺮ در دوره ی اﺳﻼﻣﯽ

تعداد دیدگاه‌ها:
1
بسیار عالی
ممنون از اینکه کتاب های خوب را در دسترس همه قرار می دهید
افزودن نسخه جدید
انتخاب فایل