ﭘﯿﺸﻮایان ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﻋﻠﻢ و ﻫﻨﺮ در دوره ی اﺳﻼﻣﯽ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﻤﻮاره در ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﯿﺪن ، ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ را اﯾﻔﺎ ﻧﻤﻮده. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ،ﺗﻔﮑﺮات ﺟﺪﯾﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎ از ﺣﻮزه ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد، زواﯾﺎی ﭘﻨﻬﺎن دﯾﮕﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ. ﯾﮑﯽ از راه ﻫﺎی آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ زواﯾﺎی ﻧﺎﭘﯿﺪا، ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻋﺎﻟﻤﺎن، داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان آن ﻣﺮز و ﺑﻮم اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﻮن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﮑﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر دﯾﻨﯽ، ﻫﻨﺮی، اﻗﺘﺼﺎدی و دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎزد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﮐﺘﺎب رﻓﺘﻪ و آن ﻫﻢ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﻋﻠﻮم و ﻫﻨﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺧﺮاﺳﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در ﺗﺮوﯾﺞ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ دﯾﻦ اﺳﻼم، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ی اﺣﻮال ﺑﺰرﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻮاﻧﺐ ﺗﺎزه ای در ﺣﻮزه دﯾﻨﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎری رﺳﺎﻧﺪ.

حق تکثیر: موجود در سایت نویسنده
سایت نویسنده

» کتابناکهای مرتبط:
سه پژوهش در جامعه‌شناسی هنر: پرودون، مارکس، پیکاسو
سبک خراسانی در شعر فارسی
مجله دانشمند(شماره 11)

نسخه ها
PDF
حجم: 4 مگابایت
تعداد صفحات: 224
کلمات کلیدی
4.5 / 5
با 14 رای
امتیاز دهید
5 4 3 2 1

دانلود
دیدگاه‌ها: 1
۱۳۹۸/۰۶/۰۵


پاسخنگارش دیدگاه
ztalebii
Member
بسیار عالی
ممنون از اینکه کتاب های خوب را در دسترس همه قرار می دهید
نقل قول  

درج دیدگاه مختص اعضا است! برای ورود به حساب خود اینجا و برای عضویت اینجا کلیک کنید.


Powered by You