رسته‌ها
قانون دادگری
امتیاز دهید
5 / 4.7
با 32 رای
نویسنده:
امتیاز دهید
5 / 4.7
با 32 رای
این کتاب تاریخچه ای دارد که باید بنویسیم :
در سال ١٣١٢ یکی از آشنایان که بنزد رضاشاه رفت و آمد می کرد روزی بنزد من آمده چنین
اعلیحضرت از عدلیه بسیار ناراضیست از داور [وزیر عدلیه از ١٣٠٥ تا ١٣١٢ و سپس وزیر مالیه تا ١٣١٥ که خودکشی کرد]
و کارهای او خشمناکست . اگر شما اطلاعات » : گفت
چون پافشاری مینمود .« خود را دربارة عدلیه بنویسید و راه اصلاح آنرا نشان بدهید م ؤثر خواهد بود
که چیزی بنویسم گفتم : بدی عدلیه بیش از همه بعلت بدی قانونهاست . داور و همدستان او
خرابکاریهایی دارند ولی اساس خرابی قانونست . اگر داور برود و وزیر صالحی بیاید یا قضات بیکبار
عوض شوند چندان ت أثیری در کار نخواهد بو د . آمدیم باصلاح قانون این کار کوچ ک نیست . بر فرض
آنکه رضاشاه تصمیم گیر د ، وزرا و مستشاران تمیز و همدستان ایشان نخواهند گزاشت . با اینحال
چون شما اصرار می کنید شرحی دربار ة معایب قانون نوشته موادی هم برای جانشین بودن بآن قانون
تهیه می کنم.
در نتیج ة این گفتگو گفتار یکم این کتاب را که انتقاد از قانونهای عدلیه است با هفتاد و چند
ماده قانون با شتاب (در مدت سه رو ز ) تهیه کرد ه بنام پیشنهاد برضاشاه بدفتر مخصوص فرستادم ، و
در همان هنگامها در نا م ة دیگری رفتار و کردار داور و همدستان او را شرح داده درخواست کردم که
یکسره بدست شاه داده شود.
جای افسوس بود که پس از مدتی دانستم که آن پیشنهاد را بشاه نرسانیده اند ، و این نامه نیز
بدست وزیر دربار افتاده که بنزد داور فرستاد و نتیجه ای که پدید آمد آن بود که کینه های داور
بجوش آمد و بیک رشته آزارهایی دربارة من برخاست که در اینجا جای گفتن آنها نیست.
افسوس بیشتر من از رهگذر پیشنهاد بود ، و برای آنکه نگزارم کوشش بیهوده ماند بهتر دانستم
که گفتار دیگری (گفتار دوم این کتا ب ) بآن نوشته ها افزوده با یک دیباچه بچاپ رسانم و کتاب را
برضاشاه بارمغان گردانم و این کار را در همانحال بانجام رسانیدم.
شاید رضاشاه کتاب را ندید و هیچ آگاه نگردید و از آن راه نتیجه ای بدست نیآمد . ولی انتشار
کتاب بسیار بجا افتا د . چون نخست بار بود که ایرانیان ایراد بقانونهای اروپا می شنیدند خواندن کتاب
تکانی در آنها پدید می آورد و دلایل ک تاب و زبان سا د ة آن ناچارشان میساخت که ایرادها را بپذیرند و
از خوشگمانی بی اندازة خود دربارة اروپاییان درگذرند.
در آن هنگام من بنوشتن پیمان تازه آغاز کرده بیش از همه با اروپاییگری نبرد می کردم . این
کتاب در آن زمینه کمک بسیار بما کرد.
با آنکه کتاب نیمه نهانی فروخته میشد [اصل : نیمه نهائی فروخته می شود]
شهرت بسیاری یافت و نظر دانشمندان را بخود جلب
مردان منصف آنرا از هر « تند روی شده » : کرد. با آنکه کسانی بیکبار گردن بحق نگذارده می گفتند
باره بجا می شمارن د . یکی از دوستان ما ، آقای محمد احمد (خانبهادر) آنرا بانگلیسی ترجمه کرد و
پس از چندی نسخه های کتاب فروش رفته چیزی از آن باز نماند.
از آنهنگام چاپ دوم کتاب را میخواستند . ولی ما فرصت نمیداشتیم . از سوی دیگر نیازی بآن
نمیدیدم. تا امسال که چون میخوا ه یم تا توانیم در راه دست یافتن بسررشته داری گامها برداریم و
خود را برای آن کار آماده تر گردانیم بچاپ این کتاب نیاز دیدیم.
چه بیگمان ما به تغییر دادن قانونها و ت أسیس کردن وزارتخانه ها و اداره ها بشکل ساد ة بهتری
نیاز خواهیم داشت و یکی از آن اداره ها که بیشتر باصلاح نیازمند است عدلیه است . عدلیه باید از
ریشه تغییر یابد و قانونهایش نیز عوض شود ، و این کتاب در آن زمینه بسیار سودمند است.
هفتاد و چند ماده که در این کتاب پیشنهاد شده در قسمت حقوقی پای ة یک عدلیه بسیار ساده و
بسیار مفیدی تواند بود و من با آنکه دوباره آنرا بزیر نظر گرفتم نقصی ندیدم.
در قسمت جزایی نیز باید همین سادگی را بدیده گرفت.
پراکنده شدن این کت ا ب مقدمه است که در آیند ة نزدیکی بخواست خدا عدلیه ای در ایران از
روی همین قانون برپا شود.
متن کتاب بدانسان که بوده بچاپ رسیده و با آنکه زبانش عادیست تغییری در آن داده نشده .
تنها دیباچه ای که خطاب برضاشاه نوشته شده بود برخی از قسمتهای آن که نیاز نمانده بود ان داخته
شده است.
تهران ١٣٢٤ احمد کسروی
بیشتر
اطلاعات نسخه الکترونیکی
تعداد صفحات:
52
فرمت:
PDF
آپلود شده توسط:
farhizesh
farhizesh
1391/11/09

کتاب‌های مرتبط

درج دیدگاه مختص اعضا است! برای ورود به حساب خود اینجا و برای عضویت اینجا کلیک کنید.

دیدگاه‌های کتاب الکترونیکی قانون دادگری

تعداد دیدگاه‌ها:
2
PDF
477 کیلوبایت
قانون دادگری
عضو نیستید؟
ثبت نام در کتابناک