رسته‌ها
با توجه به وضعیت مالکیت حقوقی این اثر، امکان دانلود آن وجود ندارد. اگر شما صاحب حقوق مادی این کتاب هستید، می‌توانید اجازه نشر رایگان نسخه الکترونیکی آن را به ما بدهید یا آن را از طریق کتابناک به فروش برسانید.
برای اطلاعات بیشتر صفحه «شرایط و قوانین فروش» را مطالعه کنید.
پرچین خیال
امتیاز دهید
5 / 3.8
با 5 رای
امتیاز دهید
5 / 3.8
با 5 رای
کتاب «پرچین خیال» است که شامل شعرهایی می‌شود که به یاد و خاطره آیت‌الله هاشمی رفسنجانی سروده شده است. در این کتاب شعری از شهریار درباره هاشمی رفستجانی است که به یاد خطبه معروف او سروده است و در کنار آن شاعران دیگری هم هستند که بعد از درگذشت وی، به یادش شعر سرودند. این کتاب به همت عباس بشیری و محسن هاشمی‌رفسنجانی منتشر شده است.

فرازی تلخیص شده از مقدمه کتاب پرچین خیال به قلم محسن هاشمی رفسنجانی:
" ســالها پیــش از ایــن و در دوران ریاســت جمهــوری آیــت الله هاشــمی رفســنجانی، برخــی از ادب دوســتان و برخــی از مــردم عــادی اهــل ذوق، بــه رســم قدرشناســی از زحمــات وخدمــات خدمتگــزار خــود، شــعرهایی در وصــف تــلاش هــای ایشــان ، در وصــف نمــاز 1363 می ســرودند. هماننــد شــهریار صاحــب نــام کــه در ســال جمعــه هــای آیــت الله هاشــمی شــعری بــا عنــوان «پــای خطبــه هــای رفســنجانی»، ــر از مهــر و ُ می ســراید یــا روســتائیان و مرزنشــیانی کــه " بــا خلــوص نیــت و قلبــی پ وفــا"، ایشــان را غمخــوار خــود مــی داننــد. و البتــه اکثــر ســروده هــا، بــر ایــن مســیر بودنــد کــه : " ســخن چــون از دل برآیــد، لاجــرم بــردل نشــیند." بــه هــر حــال از ســالها قبــل، آیــت الله هاشــمی رفســنجانی، برایــن تأکیــد داشــتند کــه مجموعــه ایــن ســروده ها،گــردآوری و نگهــداری شــود. امــا در مقابــل اصــرار اطرافیــان مبنــی بــر تنظیــم و انتشــار آنهــا، اجــازه چنیــن کاری را در زمــان حیاتشــان نمی دادنــد. اینــک امــا در زمــان فقــدان جانســوز ابــوی، کــه اســوه صبــر و مقاومــت و مبــارزه بودند، دفتــر نشــر معــارف انقــلاب، تصمیــم بــه تنظیــم نهایــی و انتشــار ایــن ســروده ها گرفته و در ایــن مســیر موفــق بــه تهیــه و تدویــن مجموعــه حاضر شــده اســت . مجموعــه ای کــه در انبــوه ســروده هــای آن، مــی تــوان زنجیــره ناگسســتنی از مهــر و محبــت میــان مــردم و آیــت الله هاشــمی رفســنجانی را، بــه خوبــی دریافــت. زنجیــره ای کــه در هنــگام فــوت ایشــان، غلیانــی دوبــاره یافــت و حجــم وســیعی از ســرودهایی شــاعران و هنرمنــدان را در گوشــه گوشــه ایــن ســرزمین در پــی داشــت. البتــه بایــد دانســت اقــدام دفتــر نشــر معــارف انقــلاب، در تنظیــم و تدویــن ایــن ســروده ها و انتشــار عمومــی آنهــا، از یــک طــرف مــی توانــد بخشــی از اســناد انقــلاب اســلامی را کــه حاکــی از ارتبــاط صمیمــی و نزدیــک مــردم بــا کارگــزاران و دولــت مــردان ایــن ســرزمین اســت را در اختیــار محققیــن و تاریــخ نــگاران قــرار دهــد و از طــرف دیگــر ســپاس و قدرشناســی ایــن دفتــر را از توجــه و محبــت بــی بدیــل مــردم بــه آیــت الله هاشــمی رفســنجانی، ابــراز دارد. "
بیشتر
اطلاعات نسخه الکترونیکی
آپلود شده توسط:
souba
souba
۱۳۹۹/۰۷/۲۷

کتاب‌های مرتبط

درج دیدگاه مختص اعضا است! برای ورود به حساب خود اینجا و برای عضویت اینجا کلیک کنید.

دیدگاه‌های کتاب الکترونیکی پرچین خیال

تعداد دیدگاه‌ها:
0
دیدگاهی درج نشده؛ شما نخستین نگارنده باشید.
comment_comments_for_the_file
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک