رسته‌ها
پرچین خیال
امتیاز دهید
5 / 3.8
با 5 رای
امتیاز دهید
5 / 3.8
با 5 رای
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
کتاب «پرچین خیال» است که شامل شعرهایی می‌شود که به یاد و خاطره آیت‌الله هاشمی رفسنجانی سروده شده است. در این کتاب شعری از شهریار درباره هاشمی رفستجانی است که به یاد خطبه معروف او سروده است و در کنار آن شاعران دیگری هم هستند که بعد از درگذشت وی، به یادش شعر سرودند. این کتاب به همت عباس بشیری و محسن هاشمی‌رفسنجانی منتشر شده است.

فرازی تلخیص شده از مقدمه کتاب پرچین خیال به قلم محسن هاشمی رفسنجانی:
" ســالها پیــش از ایــن و در دوران ریاســت جمهــوری آیــت الله هاشــمی رفســنجانی، برخــی از ادب دوســتان و برخــی از مــردم عــادی اهــل ذوق، بــه رســم قدرشناســی از زحمــات وخدمــات خدمتگــزار خــود، شــعرهایی در وصــف تــلاش هــای ایشــان ، در وصــف نمــاز 1363 می ســرودند. هماننــد شــهریار صاحــب نــام کــه در ســال جمعــه هــای آیــت الله هاشــمی شــعری بــا عنــوان «پــای خطبــه هــای رفســنجانی»، ــر از مهــر و ُ می ســراید یــا روســتائیان و مرزنشــیانی کــه " بــا خلــوص نیــت و قلبــی پ وفــا"، ایشــان را غمخــوار خــود مــی داننــد. و البتــه اکثــر ســروده هــا، بــر ایــن مســیر بودنــد کــه : " ســخن چــون از دل برآیــد، لاجــرم بــردل نشــیند." بــه هــر حــال از ســالها قبــل، آیــت الله هاشــمی رفســنجانی، برایــن تأکیــد داشــتند کــه مجموعــه ایــن ســروده ها،گــردآوری و نگهــداری شــود. امــا در مقابــل اصــرار اطرافیــان مبنــی بــر تنظیــم و انتشــار آنهــا، اجــازه چنیــن کاری را در زمــان حیاتشــان نمی دادنــد. اینــک امــا در زمــان فقــدان جانســوز ابــوی، کــه اســوه صبــر و مقاومــت و مبــارزه بودند، دفتــر نشــر معــارف انقــلاب، تصمیــم بــه تنظیــم نهایــی و انتشــار ایــن ســروده ها گرفته و در ایــن مســیر موفــق بــه تهیــه و تدویــن مجموعــه حاضر شــده اســت . مجموعــه ای کــه در انبــوه ســروده هــای آن، مــی تــوان زنجیــره ناگسســتنی از مهــر و محبــت میــان مــردم و آیــت الله هاشــمی رفســنجانی را، بــه خوبــی دریافــت. زنجیــره ای کــه در هنــگام فــوت ایشــان، غلیانــی دوبــاره یافــت و حجــم وســیعی از ســرودهایی شــاعران و هنرمنــدان را در گوشــه گوشــه ایــن ســرزمین در پــی داشــت. البتــه بایــد دانســت اقــدام دفتــر نشــر معــارف انقــلاب، در تنظیــم و تدویــن ایــن ســروده ها و انتشــار عمومــی آنهــا، از یــک طــرف مــی توانــد بخشــی از اســناد انقــلاب اســلامی را کــه حاکــی از ارتبــاط صمیمــی و نزدیــک مــردم بــا کارگــزاران و دولــت مــردان ایــن ســرزمین اســت را در اختیــار محققیــن و تاریــخ نــگاران قــرار دهــد و از طــرف دیگــر ســپاس و قدرشناســی ایــن دفتــر را از توجــه و محبــت بــی بدیــل مــردم بــه آیــت الله هاشــمی رفســنجانی، ابــراز دارد. "
بیشتر
اطلاعات نسخه الکترونیکی
تعداد صفحات:
301
فرمت:
PDF
آپلود شده توسط:
souba
souba
۱۳۹۹/۰۷/۲۷

کتاب‌های مرتبط

درج دیدگاه مختص اعضا است! برای ورود به حساب خود اینجا و برای عضویت اینجا کلیک کنید.

دیدگاه‌های کتاب الکترونیکی پرچین خیال

تعداد دیدگاه‌ها:
0
دیدگاهی درج نشده؛ شما نخستین نگارنده باشید.
PDF
پرچین خیال
3 مگابایت
افزودن نسخه جدید
انتخاب فایل
comment_comments_for_the_file
کاربر گرامی!
امکان خرید اشتراک از خارج کشور ایران، با استفاده از حساب پی‌پال فراهم شده است.