رسته‌ها
سراب توسعه
امتیاز دهید
5 / 4.2
با 6 رای
نویسنده:
امتیاز دهید
5 / 4.2
با 6 رای
آنچه در این مجموعه گرد هم آمده مجموعه سرمقاله های ماهنامه آینده نگر است. این سرمقاله ها در طول چهار سال بحرانی اقتصاد ایران نوشته شده و به دقت مشکلات را مورد بررسی قرار داده است.

بخشی از مقدمه کتاب سراب توسعه:
رکــود امــروز بــه کابــوس اقتصــاد ايــران بــدل شــده اســت. دولــت يازدهــم بــا بــه کارگيــري برخــي سياســت هاي کوتــاه مــدت و مســکني، تــلاش مي کنــد وضعيــت حاکــم براقتصــاد رکــود زده کشــور را بهبــود بخشــد.
ولــي بــه نظــر مي رســد، پيــش از آنکــه در مــورد برخــي موضوعــات مهــم اقتصــادي تصميم گيــري نشــود، نمي تــوان در مــورد آينــده خــروج از رکــود چنــدان اميــدوار بــود. البتــه طــي دو ســال گذشــته اقداماتــي در مــورد وضعيــت آشــفته اقتصــاد ايــران صــورت گرفتــه کــه شايســه تقدير اســت. انظبــاط مالــي کــه براقتصــاد حاکــم شــده، در نهايــت منجــر بــه کاهــش ۱۳.5 درصــدي بــه 4۰شــتاب رشــد نقدينگــي و همچنيــن کاهــش نــرخ تــورم درصــدي شــده اســت.
بنابرايــن آنچــه رخ داده، اقداماتــي مثبــت و اميــد بخــش اســت ولــي هميــن تدبيرهــا نيــاز بــه مکمل هــاي ديگــري هــم دارد. اقتصــاد ايــران در شــرايطي قــرار دارد کــه بيــش از هــر زمــان ديگــري، احســاس تغييــر در روش هــا احســاس مي شــود...
بیشتر
اطلاعات نسخه الکترونیکی
تعداد صفحات:
248
فرمت:
PDF
آپلود شده توسط:
esmaeel Feizi
esmaeel Feizi
۱۳۹۹/۰۲/۲۴
درج دیدگاه مختص اعضا است! برای ورود به حساب خود اینجا و برای عضویت اینجا کلیک کنید.

دیدگاه‌های کتاب الکترونیکی سراب توسعه

تعداد دیدگاه‌ها:
1
توسعه و حاکمیّت قانون! چقدر این دو برای ما دور هستند، فرسنگ‌ها فاصله داریم از این موضوعات.
PDF
سراب توسعه
1 مگابایت
comment_comments_for_the_file
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک