رسته‌ها
ورجاوند بنیاد
امتیاز دهید
5 / 4.6
با 285 رای
نویسنده:
امتیاز دهید
5 / 4.6
با 285 رای
بنام پاک آفریدگار

1- ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻳﺎﻛﻬﺎ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺍﻛﻬﺎﻱ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺟﻬﺎﻥ‬ ‫ﻭ ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺑﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ، ﻭ ﺟﺰ ﺍﻳﻦ (ﺍﮔﺮ ﺧﺪﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ) ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺘﺎﺏ «ﻭﺭﺟﺎﻭﻧﺪ ﺧﻮﺍﻧﺎﻙ»‬ ‫ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.‬ ‬‬‬ (ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ ﻳﺎ ﮔﻔﺘﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﮔﻤﺮﺍﻫﻴﻬﺎ ﻳﺎ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎ ﻧﻮﻳﺴﻴﻢ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﻴﺮﻭﻧﺴﺖ).‬ ‬‬‬‬‬
2- ﺍﻳﻦ ﻛﺘﺎﺏ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﻴﻔﺰﺍﻳﻴﻢ. (ﺩﻳﮕﺮﻳﻬﺎ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﻛﺘﺎﺏ ﺭﺥ ﺩﻫﺪ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﺑﻴﺮﻭﻧﺴﺖ).‬ ‬‬
3- «ﻭﺭﺟﺎﻭﻧﺪ ﺑﻨﻴﺎﺩ» ﻣﺘﻦ ﻛﺘﺎﺑﺴﺖ ﻭ ﺯﻧﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻣﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺍﻡ ﺳﺨﻦ ﺭﻭﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺟﺰ ﺑﻬﺮ‬ ‫ﺍﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺯﻧﺪﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪ. ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﺘﻦ ﺭﺍ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺑﭽﺎﭖ‬ ‫ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ.‬‬‬‬‬‬‬

**********************************************************
[center]ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻨﺪ ﻫﺎﻱ ﻭﺭﺟﺎﻭﻧﺪ ﺑﻨﻴﺎﺩ‬
‫ﺑﺨﺶ ﻳﻜﻢ ـ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ «ﺟﻬﺎﻥ ﻭ ﺁﺩﻣﻲ»‬‬‬‬
‫ﺑﻨﺪ ١ـ ﺟﻬﺎﻥ ﻳﻜﺪﺳﺘﮕﺎﻩ ﺩﺭﭼﻴﺪﻩ ﻭ ﺑﺴﺎﻣﺎﻧﻴﺴﺖ‬ ‬‬‬
‫ﺑﻨﺪ ٢ـ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺨﻮﺩ ﭘﺪﻳﺪ ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ‬‬‬‬
‫ﺑﻨﺪ ٣ـ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﻬﺎ ﻣﺎﺩﻳﮕﺮﻱ ﺑﺮ ﻧﻤﻲ ﺧﻴﺰﺩ‬‬‬‬
‫ﺑﻨﺪ ٤ـ ﺩﺭ ﻫﺮ ﭼﻴﺰﻱ ﭼﻮﻥ ﺭﺍﻩ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﺯ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩ‬‬‬‬
‫ﺑﻨﺪ ٥ـ ﺁﺩﻣﻲ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺁﻓﺮﻳﺪﮔﺎﻧﺴﺖ‬‬‬‬
‫ﺑﻨﺪ٦ـ ﺁﺩﻣﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻦ ﻭ ﺟﺎﻧﺴﺖ‬ ‬‬‬
‫ﺑﻨﺪ ٧ـ ﺩﺭﻭﻏﺴﺖ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﻴﮕﻮﻳﻨﺪ: ﺁﺩﻣﻲ ﻧﻴﻜﻲ ﻧﭙﺬﻳﺮﺩ‬‬‬
‬ ‫ﺑﻨﺪ ٨ـ ﺁﺩﻣﻲ ﺭﺍ ﻧﺒﺮﺩ ﻧﻪ ﺷﺎﻳﺎﺳﺖ‬ ‬‬‬
‫ﺑﻨﺪ ٩ـ ﺧﺮﺳﻨﺪﻱ ﻫﺮﻛﺴﻲ ﺟﺰ ﺩﺭ ﺧﺮﺳﻨﺪﻱ ﻫﻤﮕﺎﻥ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﻮﺩ‬‬‬‬
‫ﺑﻨﺪ10ـ ﺑﺎﻳﺪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺁﻳﻴﻦ ﺧﺮﺩ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‬‬‬
‫ﺑﻨﺪ ١١ـ ﺁﺩﻣﻴﺎﻥ ﻫﻤﮕﻲ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺭﻳﺸﻪ ﺍﻧﺪ‬ ‫‬‬‬‬‬‬
ﺑﻨﺪ 12ـ ﺟﻨﮓ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺑﺪﻳﻬﺎ ﻛﺮﺩ‬
‫ﺑﻨﺪ 13ـ ﺟﺪﺍﻳﻲ ﻣﻴﺎﻥ ﺗﻮﺩﻩ ﻫﺎ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺟﺪﺍﻳﻲ ﻣﻴﺎﻥ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ‬‬‬
‬ ‫ﺑﻨﺪ 14ـ ﻫﺮ ﻛﺎﺭﻱ ﺭﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺭﺍﻫﺶ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﺭﺵ ﻛﺮﺩ‬‬‬‬

‫ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ـ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ «ﺩﻳﻦ»‬‬‬
‫ﺑﻨﺪ ١ـ ﺩﻳﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺁﻣﻴﻐﻬﺎ ﻭ ﺯﻳﺴﺘﻦ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺧﺮﺩ ﺍﺳﺖ‬‬‬‬
‫ﺑﻨﺪ ٢ـ ﺩﻳﻦ ﺷﺎﻫﺮﺍﻩ ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﻴﺴﺖ‬ ‬‬‬
‫ﺑﻨﺪ ٣ـ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﺭ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﺴﺖ‬ ‫‬‬‬‬‬‬
ﺑﻨﺪ ٤ـ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻨﺒﺸﻲ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﺩﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻳﺪ
‬ ‫ﺑﻨﺪ ٥ـ ﺩﻳﻦ ﺯﺑﺎﻥ ﺳﭙﻬﺮ ﺍﺳﺖ‬ ‫‬‬‬‬‬‬
ﺑﻨﺪ ٦ـ ﺁﻳﺎ ﺑﺨﺪﺍ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﭘﺮﺳﺘﻴﺪ؟‬
‫ﺑﻨﺪ ٧ـ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻓﺮﻫﺶ ﭼﻪ ﻣﻴﮕﻮﻳﻴﺪ؟‬‬‬‬
‫ﺑﻨﺪ ٨ـ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﮔﺎﻫﻲ ﺩﺳﺖ ﺁﻓﺮﻳﺪﮔﺎﺭ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﺴﺖ‬‬‬‬
‫ﺑﻨﺪ ٩ـ ﻳﻚ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﺭﺍ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﺍﻥ ﺷﻨﺎﺧﺖ؟‬‬‬‬
‫ﺑﻨﺪ 10ـ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻧﺠﻬﺎﻥ ﭼﻪ ﻣﻴﮕﻮﻳﻴﺪ؟‬ ‬‬‬
ﺑﻨﺪ ١١ـ ﻧﻴﻜﻲ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﻬﺎﻥ ﺟﺰ ﺑﺎ ﻧﻴﻜﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﻮﺩ‬

ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ـ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ «ﺯﻧﺪﮔﺎﻧﻲ ﺗﻮﺩﻩ ﺍﻱ»‬
‫ﺑﻨﺪ ١ـ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻜﺸﻮﺭ ﺩﻝ ﺑﻨﺪﻧﺪ‬ ‬‬‬
‫ﺑﻨﺪ ٢ـ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻛﺸﻮﺭﻱ ﺳﺮﺭﺷﺘﻪ ﺩﺍﺭﺍﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻮﺩ‬ ‬‬‬
‫ﺑﻨﺪ ٣ـ ﺳﺮﺭﺷﺘﻪ ﺩﺍﺭﻱ ﺑﻬﺮ ﭘﺮﺳﺘﻴﺪﻥ ﺑﺘﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ‬‬‬‬
‫ﺑﻨﺪ ٤ـ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍ ﻭ ﺁﻓﺘﺎﺑﺴﺖ‬ ‬‬‬
‫ﺑﻨﺪ ٥ـ ﻫﺮﻛﺴﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻜﺎﺭﻱ ﻳﺎ ﭘﻴﺸﻪ ﺍﻱ ﻓﻬﻠﺪ‬ ‬‬‬
‫ﺑﻨﺪ ٦ـ ﺑﺎﺯﺍﺭﮔﺎﻧﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﻴﺎﺯ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ‬ ‬‬‬
‫ﺑﻨﺪ ٧ـ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﺍ ﻛﺴﻲ ﺍﺯﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﺩ‬ ‬‬‬
‫ﺑﻨﺪ ٨ـ ﻫﺮﻛﺴﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺷﺎﻳﺎﻳﻲ ﻭ ﻛﻮﺷﺶ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﻬﺮﻩ ﻳﺎﺑﺪ‬‬‬‬
‫ﺑﻨﺪ ٩ـ ﻓﺮﻫﻴﺨﺖ ﺁﻣﻮﺧﺘﻦ ﺁﻣﻴﻐﻬﺎﺳﺖ‬ ‬‬‬
‫ﺑﻨﺪ 10ـ ﺩﺍﻧﺸﻬﺎ ﻭ ﻫﻨﺮﻫﺎ ﻣﺎﻳﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ‬ ‬‬‬
‫ﺑﻨﺪ ١١ـ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺑﺪﺁﻣﻮﺯﻳﻬﺎ ﺟﻠﻮ ﮔﺮﻓﺖ‬‬‬‬
‫ﺑﻨﺪ 12ـ ﻫﺮﻛﺴﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ﺗﻨﺪﺭﺳﺘﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﺪ‬ ‬‬‬
‫ﺑﻨﺪ 13ـ ﻫﺮ ﺗﻮﺩﻩ ﺍﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎﺭﻳﻬﺎ ﺑﻨﺒﺮﺩﻧﺪ‬ ‬‬‬
‫ﺑﻨﺪ 14ـ ﺳﺮﺭﺷﺘﻪ ﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻢ ﺍﻧﺪﺍﻣﺎﻥ ﻭ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻨﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﮔﻴﺮﺩ‬‬‬‬
‫ﺑﻨﺪ 15ـ ﺳﺮﺭﺷﺘﻪ ﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﻴﻜﺎﺭﻱ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﺩ‬ ‬‬‬
‫ﺑﻨﺪ 16ـ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻭﺍﻡ ﺧﻮﺍﺳﺘﻦ ﺑﺎﺯ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩ‬ ‬‬‬
‫ﺑﻨﺪ 17ـ ﺩﺍﻭﺭﺯﻧﺪﻩ ﻫﺮﻛﺴﻲ ﻧﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﻮﺩ‬‬‬‬
‫ﺑﻨﺪ 18ـ ﺩﺍﻭﻳﺪﻥ ﻭ ﺗﺎﻫﻴﺪﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ‬‬‬‬
‫ﺑﻨﺪ 19ـ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺒﺰﻧﺪﮔﺎﻥ ﻧﺒﺨﺸﺎﻳﻴﺪ‬‬‬‬
‫ﺑﻨﺪ 20ـ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺸﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﻛﺸﺖ‬‬‬‬[/center]
بیشتر
اطلاعات نسخه الکترونیکی
تعداد صفحات:
142
فرمت:
PDF
آپلود شده توسط:
persianking
persianking
1388/08/24

کتاب‌های مرتبط

درج دیدگاه مختص اعضا است! برای ورود به حساب خود اینجا و برای عضویت اینجا کلیک کنید.

دیدگاه‌های کتاب الکترونیکی ورجاوند بنیاد

تعداد دیدگاه‌ها:
32
هر چی بیشتر می خونم نوشته های این مردک رو بیشتر به توهمی بودنش پی می برم. نه استدلالی، نه منطقی، نه تعقلی. به هر کس بزرگتر از خودش توهین کرده و تهمت زده. شبپره ای که آفتاب رو دشمن خودش می بینه، راهی جز دروغ و افترا و توهین نداره
کسروی بت اعظم و خداوندگار المپ نشین نبود و اگر جنبه تاریخ نگاری او را به کناری نهیم در سایر موارد جای اما و اگر و نقد وبررسی بسیار دارد اما با مردک خطاب دادن ومتوهم خواندن اودر می یابم که منطق مخالفان کسروی در آن روزگاران چه بوده واوبا چه کسانی روبرو بوده است.
بهتر است بجای دشنام ولعن و نفرین بخود بیاییم.
هر کسی از ظن خود شد یار من
هر چی بیشتر می خونم نوشته های این مردک رو بیشتر به توهمی بودنش پی می برم. نه استدلالی، نه منطقی، نه تعقلی. به هر کس بزرگتر از خودش توهین کرده و تهمت زده. شبپره ای که آفتاب رو دشمن خودش می بینه، راهی جز دروغ و افترا و توهین نداره
کتاب شیعی گری اش را ایرانیان باید بیشتر از هر کتابی بخوانند و به عقل خود رجوع کنند که این اندیشه ها که اکنون حاکم بر جامعه است به کجا می روند؟
دست شما درد نکنه سایت خوبیه ممنون ممنون
سعدی میگوید :
چون زهره شران بدرد نعره کوس زینهار نده جان گرامی بفسوس
با هر که خصومت نتوان کرد بساز دستی که به دندان نتوان برد ببوس
افرین بر سعدی میگوید اگر جنگی با مغولان درگرفت جانتان را برداشته و فرار کنید میگوید دست قاتلان برادران و خواهران و نوزادان شیر خوار هم میهنان خود را ببوسید
سعدی پندهایی داده ولی خودش به آنها پایبند نبوده
باب پنجم گلستان درباره شعرهای زشت سعدی است که از آن حذف شده کسانی که میخواهند بدانند کتاب هزلیات سعدی را از کتابناک دانلود کنند و بخوانند
با سپاس
من از دوستاران شادروان احمد کسروی هستم . در پاک دل و درست کاری ایشان هم دلارامم . با اینهمه همه سخنان ایشان را درست نمی دانم . آنچه درباره سعدی نوشته اید درست است با اینهمه باید پروا کنیم که گل بی عیب نتوان یافت.
من کتب زیادی از استاد کسروی مطالعه کرده ام ، بی تردید ایشان جزو بزرگترین منتقدین و محققین روزگار بوده است .
در بی علاقگی استاد نسبت به شعرایی مثل مولوی و سعدی و نظامی ، بهتر است حتما کتاب صوفی گری را بخوانید .
به هر روی نمی توان تمام اندیشه های کسروی را هم درست دانست به طور مثال او با سعدی و حافظ و انوری ... حتی فردوسی میانۀ خوبی نداشت
حتی یک روز در سال را کتاب سوزان نامیده بود که در آن کتاب های این شاعران و دیگران را می سوزاند!
خوب او برای خودش اعتقادات و باورهایی داشت که همگی اش را نمی توان پذیرفت
اما اینها همه سبب نمی شود که پژوهش های او در زبان و زبان شناسی و فرهنگ و تجدد را نادیده بگیریم... همیشه باید کلیت را به دیده گرفت نه جز را
وگرنه بسیاری از بزرگان ادب و فرهنگ ایران سخنانی گفته اند که به مزاج ما نمی سازد مثلا سعدی افصح المتکلمین می گوید: «پادشاهان از برای مصلحت صد خون کنند»
آیا این سخن در زمان ما و اکنون جایز و پذیرفته است؟!

با فردوسی میانه خوبی داشت و او را میستود
کتاب در پیرامون شعر و شاعری دیده شود
کتابی سراسر پاکیها و آمیغها (=حقایق)
D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
PDF
881 کیلوبایت
ورجاوند بنیاد
عضو نیستید؟ ثبت نام در کتابناک