Hiweb

فروپاشی شاهنشاهی ساسانی

.
در این کتاب، پس از نگاهی بە اوضاع سیاسی ایران در آستانۀ حملۀ عرب، اسباب و علل شکست فادسیه و فروپاشی شاهنشاهی ساسانی را پی‌گیری خواهیم کرد، فتوحات عرب در ایران و افتادن ایران به دست عربها را در رخدادهای پس از قادسیه تا پایان سدۀ نخست هجری دنبال خواهیم کرد، و خواهیم دید که ایرانیان چندین دهه در برابر عربها مقاومتهای جانانه از خود نشان دادند و مردم هر نقطه از ایران زمین کوشیدند که از هویت تاریخی خودشان در برابر عربها دفاع کنند.
پی‌آمدهای تسخیر ایران توسط عرب نیز از موضوعات این کتاب است که با استفاده از منابع دست اول عربی مطالعه خواهیم کرد.

در این کتاب نشان داده شده است که تسخیر ایران توسط قبایل عرب هشتاد سال وقت گرفت، و ایرانیان همواره در مقاومت و شورش و خیزش و عرب‌ستیزی و تلاش برای حفظ هویت فرهنگی و تاریخی خویش بودند.
نشان داده شده است که ادعاهای ناآگاهان و مغرضان و دروغ‌سازان و تحریف‌کنندگان تاریخ که می‌گویند و می‌نویسند که ایرانیان همین که عربها را دیدند به دامن عرب افتادند و از دین و دولت خودشان دست شستند سخنان بی پایه و از روی ناآگاهی از رخدادهای تاریخ اسلام است و یا دروغ‌سازیهای وقیحانه است.
بازخوانی رخدادهای فتوحات عرب در ایران در این کتاب پرده از روی حقایقی برمی‌دارد کە بسیار کسان از بازماندگانِ همان عربهای جهایتگر در ایران امروز آنها را انکار می‌کنند.
نشان داده شده است که مدعیان دروغ‌سازی که می‌گویند و می‌نویسند ایرانیان از همان آغازِ کارِ فتوحاتِ اسلامی شیفتۀ عدالت اسلام شدند تاریخ اسلام را نخوانده‌اند.


تاریخ‌نگارانِ تاریخ‌نخواندۀ ما که بە پارسی می‌نگارند، و ناآگاه از رخدادهای حقیقیِ تاریخِ فتوحاتِ اسلام کە خدماتِ اسلام بە ایرانیان را برای بچه‌های ما می‌نویسند -و شاگردانشان- از عدالت و انسانیت و رحمتی کە عربها (یعنی نیاکان همین مدعیانِ پارسی‌نگار) برای ایرانیان آوردند داد سخن می‌دهند و استدلال می‌کنند کە ایرانیان برای پذیرش عربها آمادگی داشتند وگرنه چند ده هزار عربِ آمده از بیابان و بی‌جنگ‌افزارِ پیش‌رفته با چە توان و امکاناتی ارتشِ بە‌آن عظمت را در هم شکستند و ایرانِ بە‌آن پهناوری را در خلال ده سال گرفتند؟! آنها همواره می‌کوشند بە بچه‌های ما تلقین کنند کە کشور ایران را عربها در خلال کمتر از ده سال گرفتند و ایرانیان را مسلمان کردند؛ و این از آن‌رو بود کە ایرانیان آمادۀ مسلمان شدن بودند؛ زیرا دینِ گَبرَکانْ دینِ ستم و اجحاف و پلشتی و بدکاری بود و ایرانیان از آن دین بیزار شده و بە ستوه آمده بودند. آنها استدلالهای بسیار آورده‌اند کە عربها نه شهری را خراب کردند، نه مردمی را کشتار کردند، نه کِشت‌زارهائی را بە‌آتش کشیدند، نه مرمی را اسیر و بَرده کردند، و نه زن و بچه‌های مردم را از خانه‌ها بیرون کشیده برای خودشان بردند. آنها استدلال می‌کنند کە همۀ اینها دروغ است و بهتان بە اسلام است؛ زیرا اسلام دین رحمت و رأفت و عدالت و مساوات و برادری است، وَلا فَرقَ لِعَرَبِی عَلى عَجمی وَلا لأسوَدَ على اَبیضَ اِلاّ بِالتقوى. پس عرب نه زور می‌گفت نه ستم می‌کرد و نه مردمی را زیر فشار می‌نهاد و آزار می‌داد و نه مال و ملکِ مردم را مصادره می‌کرد. می‌گویند کە عربها آمده بودند تا ایرانیان را با اصولِ عدالت و انسانیت آشنا کنند و راه و رسمِ زندگی انسانیِ عادلانه را بە‌ایرانیان آموزش دهد.
کسانی در میانِ اینها کە بی‌خبرتر از دیگران از تاریخ فتوحات استند می‌گویند کە مسلمین نمی‌خواستند کە بە‌ایران حمله کنند ولی دولتِ ساسانی بر آن شده بود کە اسلام را نابود کند، و عربها اقدامِ دفاعی انجام دادند تا اسلام را نجات دهند. این دیگر نهایت جهل به تاریخ فتوحات اسلام است و نمی‌توان به گوینده اش صفتی جز «یاوه بافِ بدبختِ عرب‌ستا» داد.

ما گزارشهای بازمانده از گفته‌های خودِ عربها دربارۀ نبردِ قادسیه را در این کتاب خواهیم خواند، و گزارشهای پس از نبرد قادسیه و فتوحاتِ عراق و ایران را نیز دنبال خواهیم کرد. خواهیم دید که آنچه خودِ عربهای جهادگر بازگفته بوده‌اند و وارد کتابهای تاریخی شده است همه تکذیبِ آشکارِ ادعای این عرب‌ستایانِ پارسی‌نگار است که همۀ تلاشهاشان بر آن است تا جایتهای بزرگ نیاکانِ جهادگرِ خودشان را توجیه کنند.


ابن خلدون دربارۀ انهدام تأسیسات تمدنی و تخریب زمینهای کشاورزی توسط جهاد گران چنین نوشته است:

۞ عربها وقتی بر سرزمینهائی دست یابند آن سرزمینها با شتاب رو بە ویرانی می‌رود؛ زیرا عربها ذاتًا خوی وحشی‌گری دارند و این خو در آنها ریشه‌دار است و تبدیل بە خُلقیات و رفتارهای جمعی‌شان شده است… و این بە آن‌سبب است کە آنها اهل یکجانشینی نیستند بل‌کە در نقل و انتقال برای دست‌یابی بە غنائم‌اند، و این امر با آبادسازی منافات دارد، زیرا آبادسازی لازمه‌اش یکجانشینی است. بە‌عنوان مثال، سنگ در نظرِ آنها ابزاری برای ساختن کانون آتش است تا دیگ بر رویش نهند؛ از این‌رو سنگِ دیوارِ خانه را بَرمی‌کنند تا کانون آتش بسازند؛ یا کاربردِ تیرِ چوبین بە‌نظر آنها برای ستون خیمه است، و از این‌رو سقف خانه را خراب می‌کنند تا تیرش را بردارند و تیرک چادر کنند… این حالتِ عمومیِ عرب است. عرب طبعًا گرایش بە تاراج‌گری دارد و می‌خواهد کە آنچە در دست دیگران است را از آنها بگیرد؛ زیرا روزیش را توسط نیزه‌اش بە‌دست می‌آورَد. عرب در گرفتنِ اموالِ دیگران هیچ حد و مرزی برای خودش نمی‌شناسد و همین‌کە چشمش بە مال و متاعی افتاد آن‌را تاراج می‌کند… آنها ساخته‌های اهل حرفه و صنعت را بە زور می‌گیرند و برای این ساخته‌ها بهائی قائل نیستند و پاداش و نرخی نمی‌شناسند. و چنان‌کە می‌دانیم هدف از صنایع و پیشه‌ها کسبِ مال است؛ و اگر قرار باشد کە هرچە ساخته شود بی مزد و بها برود دیگر تشویقی برای صنعت‌گر نمی‌مانَد و دستها از ساختن بازمی‌مانند و صنعت از میان می‌رود. همچنین آنها عنایتی بە بازداریِ کسان از فساد و بازداریِ کسانی بە وسیلۀ کسانی دیگر ندارند؛ بل‌کە همۀ هدفشان آن است کە اموال مردم را بە زور یا بهانه از دستشان بیرون بکشند؛ و وقتی این هدف برایشان تحقق یابد از پرداختن بە اصلاحِ امور مردم و اندیشه دربارۀ مصالح و منافعِ آنها خودداری می‌کنند و کسانی کە فساد می‌کنند را از فسادکاری بازنمی‌دارند. اگر کیفرهائی هم وضع کنند برای آن است کە مال از دست دیگران بیرون بکشند. طبیعتِ آنها چنین است… بنگر بە سرزمینهائی کە توسط آنها تسخیر شد چە‌گونه تمدن در آنها فروپاشید و مردم در آنها تهی‌دست شدند و زمینهای آنجاها وضعیتِ اصلی‌اش را از دست داد!… در عراق همۀ آن ساخته‌های تمدنی کە ایرانیان ساخته بودند نابود شد.

۞ وقتی زمینهای ایران فتح شد کتابهای بسیاری در آنجا یافتند، و سعدِ ابی‌وَقّاص بە عمرِ خَطّاب نامه نوشت تا دربارۀ آن کتابها و انتقالشان بە مسلمین از او اجازه بگیرد. عمر بە او پاسخ نوشت کە «آنها را در آب اندازید؛ زیرا اگر چیزهائی در آنها هست کە برای راه‌یابی است، ما را الله با بهتر از آنها رهنمود داده است؛ و اگر گم‌راهی است الله شرِ آنها را از سر ما برداشته است».
پس آنها را یا در آب یا در آتش افکندند؛ و آنچە از علوم ایرانیان در آنها بود نابود شد و بە‌دست ما نرسید.

۞ از آن‌همه علومِ ایرانیان کە عمر در هنگام فتح فرمود تا نابود کردند چە مانده است؟

» کتابناکهای مرتبط:
عصر زرین فرهنگ ایران
نوروز سوابق تاریخی تا امروز
مجموعه تاریخ تحلیلی - انتقادی ایران (جلد دو) - فراز و فرود ایران

نسخه ها
PDF
حجم: 12 مگابایت
دریافت ها:
تعداد صفحات: ?
4.6 / 5
با 58 رای
امتیاز دهید
5 4 3 2 1

دانلود
دیدگاه‌ها: 10
۱۳۹۲/۰۸/۱۴


پاسخنگارش دیدگاه
Jeremiah
Member
پاورقی آدرس ها را داده اند حالا من از وجود این کتاب بی خبر بودم، مرسی بخوانم ببینم چه می گویند. و این کتاب گویا از ممنوعه ها هستند. ولی 12 قرن سکوت شناسنامه دارد، ولی اینکه ارزش پژوهشی دارد با خودتان ...
نقل قول  
13900235
Member VIP
سلام.
ممنونم از بارگذاری این کتاب.
اما از آنجا که شناسنامه این کتاب، ذکر نشدند، فاقد ارزش پژوهشی است.
در صورت امکان مشخصات کتاب هم نوشته شود.
سپاس
نقل قول  
majid889
Member
درود بزرگواران....
با توجه به نزدیک شدن محرم،اگه ممکنه کتاب ((بازخوانی داستان کربلا)) از امیر حسین خنجی رو که به دور از تعصبات افراطی و افسانه سرایی و اسطوره سازی و غرض ورزی و غلو کردن این واقعه و با استفاده از اسناد محکم و واقعی نوشته شده رو هم برای دانلود قرار بدهید.
پیشاپیش سپاسگزارم.
نقل قول  
majid889
Member
یکی از بهترین کتاب هایی هست که در کنار کتاب دو قرن سکوت چاپ 1330 خوندم.یعنی این کتاب مکمل کتاب دو قرن سکوت هست.به دوستان توصیه میکنم حتما و حتما این کتاب را دانلود و به همراه کتاب دو قرن سکوت مطالعه کنند.خوندن این دو کتاب که هر دو با اسناد تاریخی و کتب معتبر صدر اسلام نوشته شده اند، بر هر ایرانی که در صدد آگاهی از تاریخ ایران و صدر اسلام هست واجبه.
نقل قول  
شاپري
Member
آری چه عجب داری کندر چمن گیتی. جغد است پی بلبل نوحه است پی الوان
نقل قول  
شاپري
Member
عقاید خودتون رو واسه خود نگه دارید .همه باید هر کتابی دوست دارن بخونن.در مورد تاریخ هم نظریه ها زیاده ولی باید اسناد اونها رو تایید کنن.
نقل قول  
thesaurus
Member
من فکر می کنم واژه مغرضانه برای این کتاب و این نویسنده کمی بی انصافی باشه.نویسنده این کتاب، امیرحسین خنجی، حافظ قرآن بوده و همینطور چندسالی توی دانشسرای وابسته به دانشگاه الازهر درس خونده و مسلط به زبان عربی هم بود.من فکر میکنم به دلیل تفاوت عقیده این فرد با مرتضی مطهری هست که جناب shaludama ، این کتاب رو مغرضانه میدونن.
نمیشه یه فرد یا یه کتاب رو اصل بدونیم و به بقیه کتاب ها برچسب منافق،مغرض یا خائن بزنیم مخصوصا تو مسائل تاریخی.حتی اگه نویسنده ای از روی غرض هم کتابی نوشته باشه باز هم از نظر بنده حقیر نباید حق انتشار رو از اون کتاب گرفت؛جواب قلم رو باید با قلم داد.
خواهشم اینه تاریخ رو بدون پیش زمینه عقیدتی ببینیم.
نقل قول  
shaludama
Member
لطف کنید کتاب های مغرضانه برای مطالعه قرار ندید
نقل قول  
بسیار ممنون که این کتاب ارزشمند را در سایت قرار داده اید
نقل قول  
hanieh
مدير ارشد
نسخه ی با کیفیت کتاب جایگزین شد
با تشکر از جناب farhadpartica
نقل قول  

درج دیدگاه مختص اعضا است! برای ورود به حساب خود اینجا و برای عضویت اینجا کلیک کنید.


Powered by You