بهرام پور
تندخوانی انتشارات پژواک کیوان

بهترین کتابها

برترین کتابناکها بنابر آراء کاربران سایت در این صفحه فهرست شده اند. فرمول استفاده شده برای این مرتب سازی عبارت است از:
max(((v/(v+m))*(p/v))+((m/(m+v))*n))
v: تعداد آراء
m: مینیمم آراء
p: مجموع آراء
n: میانگین کل آراء
محاسبه این فهرست بصورت هفتگی انجام میشود، بنابراین ممکن است اعداد نمایش داده شده «بهنگام» نباشند.
آمار تفصیلی:
بهترین کتابها:
1 امیرکبیر و ایران رتبه: 4.69 آراء: 91
2 تاریخ ده هزار ساله ایران - جلد دوم : از س‍اس‍ان‍ی‍ان‌ ت‍ا ان‍ق‍راض‌ آل‌ زی‍ار رتبه: 4.64 آراء: 84
3 مرزبان‌نامه رتبه: 4.86 آراء: 70
4 دنیای گمشده عیلام رتبه: 4.64 آراء: 73
5 ایران و ترکان در روزگار ساسانیان رتبه: 4.7 آراء: 71
6 شاهنامه (دفتر یکم) رتبه: 4.76 آراء: 68
7 زندگی و زمانه شاه رتبه: 4.39 آراء: 80
8 حیات مردان نامی (جلد اول) رتبه: 4.63 آراء: 71
9 ادیان بزرگ جهان رتبه: 4.39 آراء: 77
10 1984 رتبه: 4.73 آراء: 66
11 حیات مردان نامی (جلد دوم) رتبه: 4.77 آراء: 64
12 مقالات رتبه: 4.56 آراء: 70
13 قابوس‌نامه رتبه: 4.71 آراء: 65
14 تاریخ ده هزار ساله ایران - جلد چهارم: از س‍ل‍س‍ل‍ه‌ اف‍ش‍اری‍ه‌ ت‍ا ان‍ق‍راض‌ ق‍اج‍اری‍ه‌ رتبه: 4.59 آراء: 68
15 هگل رتبه: 4.48 آراء: 71
16 داستان های ایران قدیم: متمم ایران باستانی رتبه: 4.69 آراء: 64
17 اساطیر یونان: از آغاز آفرینش تا عروج هراکلس رتبه: 4.59 آراء: 66
18 تاریخ ده هزار ساله ایران - جلد سوم: از س‍ل‍س‍ل‍ه‌ غ‍زن‍وی‍ان‌ ت‍ا ان‍ق‍راض‌ ص‍ف‍وی‍ه‌ رتبه: 4.68 آراء: 63
19 دفتر ایام رتبه: 4.67 آراء: 63
20 پژوهشی در اساطیر ایران (قسمت اول و دوم) رتبه: 4.59 آراء: 64
21 سرزمین جاوید (جلد اول) رتبه: 4.53 آراء: 64
22 تاریخ شاهنشاهی اعلیحضرت رضا شاه پهلوی رتبه: 4.14 آراء: 77
23 شاهنامه ( دفتر ششم ) رتبه: 4.79 آراء: 57
24 تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم میلادی رتبه: 4.52 آراء: 64
25 ده هزار مثل فارسی و بیست و پنج هزار معادل آنها رتبه: 4.59 آراء: 61
26 هزاره های گمشده (جلد اول)، زرتشت، اهورامزدا، اوستا رتبه: 4.45 آراء: 65
27 روح القوانین رتبه: 4.66 آراء: 59
28 تاریخ غزنویان (جلد اول و دوم) رتبه: 4.62 آراء: 60
29 خاطرات سیاسی فرخ «معتصم السلطنة» ، تاریخ پنجاه ساله معاصر رتبه: 4.82 آراء: 55
30 تاریخ اسماعیلیه: هدایت‌المومنین‌الطالبین رتبه: 4.52 آراء: 62
31 عباس میرزا و جنگ های ایران با روسیه تزاری رتبه: 4.48 آراء: 63
32 تصوف ایرانی از منظر تاریخی رتبه: 4.54 آراء: 61
33 تاریخ کلیسای قدیم در امپراطوری روم و ایران رتبه: 4.66 آراء: 58
34 آغاز فرقه حروفیه رتبه: 4.81 آراء: 54
35 شاهنامه ( دفتر سوم ) رتبه: 4.76 آراء: 55
36 جاویدان خرد رتبه: 4.59 آراء: 59
37 هزاره های گمشده (جلد سوم)، از خشایار شاه تا فروپاشی هخامنشیان رتبه: 4.6 آراء: 58
38 زادالمسافرین رتبه: 4.63 آراء: 57
39 سرزمین جاوید (جلد دوم) رتبه: 4.54 آراء: 59
40 ایران در زمان ساسانیان رتبه: 4.61 آراء: 57


Powered by You