بهرام پور
تندخوانی انتشارات پژواک کیوان

بهترین کتابها

برترین کتابناکها بنابر آراء کاربران سایت در این صفحه فهرست شده اند. فرمول استفاده شده برای این مرتب سازی عبارت است از:
max(((v/(v+m))*(p/v))+((m/(m+v))*n))
v: تعداد آراء
m: مینیمم آراء
p: مجموع آراء
n: میانگین کل آراء
محاسبه این فهرست بصورت هفتگی انجام میشود، بنابراین ممکن است اعداد نمایش داده شده «بهنگام» نباشند.
آمار تفصیلی:
بهترین کتابها:
1 امیرکبیر و ایران رتبه: 4.7 آراء: 92
2 تاریخ ده هزار ساله ایران - جلد دوم : از س‍اس‍ان‍ی‍ان‌ ت‍ا ان‍ق‍راض‌ آل‌ زی‍ار رتبه: 4.64 آراء: 84
3 مرزبان‌نامه رتبه: 4.86 آراء: 72
4 شاهنامه (دفتر یکم) رتبه: 4.77 آراء: 70
5 دنیای گمشده عیلام رتبه: 4.64 آراء: 73
6 ایران و ترکان در روزگار ساسانیان رتبه: 4.7 آراء: 71
7 1984 رتبه: 4.73 آراء: 70
8 ادیان بزرگ جهان رتبه: 4.41 آراء: 80
9 زندگی و زمانه شاه رتبه: 4.39 آراء: 80
10 حیات مردان نامی (جلد اول) رتبه: 4.63 آراء: 71
11 قابوس‌نامه رتبه: 4.72 آراء: 68
12 داستان های ایران قدیم: متمم ایران باستانی رتبه: 4.7 آراء: 66
13 پژوهشی در اساطیر ایران (قسمت اول و دوم) رتبه: 4.59 آراء: 69
14 حیات مردان نامی (جلد دوم) رتبه: 4.77 آراء: 64
15 مقالات رتبه: 4.56 آراء: 70
16 اساطیر یونان: از آغاز آفرینش تا عروج هراکلس رتبه: 4.58 آراء: 69
17 هگل رتبه: 4.49 آراء: 72
18 تاریخ ده هزار ساله ایران - جلد چهارم: از س‍ل‍س‍ل‍ه‌ اف‍ش‍اری‍ه‌ ت‍ا ان‍ق‍راض‌ ق‍اج‍اری‍ه‌ رتبه: 4.59 آراء: 68
19 تاریخ ده هزار ساله ایران - جلد سوم: از س‍ل‍س‍ل‍ه‌ غ‍زن‍وی‍ان‌ ت‍ا ان‍ق‍راض‌ ص‍ف‍وی‍ه‌ رتبه: 4.68 آراء: 65
20 سرزمین جاوید (جلد اول) رتبه: 4.55 آراء: 67
21 تاریخ شاهنشاهی اعلیحضرت رضا شاه پهلوی رتبه: 4.12 آراء: 83
22 دفتر ایام رتبه: 4.67 آراء: 63
23 شاهنامه ( دفتر ششم ) رتبه: 4.8 آراء: 59
24 ده هزار مثل فارسی و بیست و پنج هزار معادل آنها رتبه: 4.57 آراء: 65
25 تاریخ غزنویان (جلد اول و دوم) رتبه: 4.63 آراء: 63
26 ایران در زمان ساسانیان رتبه: 4.64 آراء: 61
27 سرزمین جاوید (جلد دوم) رتبه: 4.56 آراء: 63
28 تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم میلادی رتبه: 4.52 آراء: 64
29 تاریخ اسماعیلیه: هدایت‌المومنین‌الطالبین رتبه: 4.52 آراء: 63
30 قلعه حیوانات رتبه: 4.71 آراء: 58
31 روح القوانین رتبه: 4.66 آراء: 59
32 تصوف ایرانی از منظر تاریخی رتبه: 4.55 آراء: 62
33 هزاره های گمشده (جلد اول)، زرتشت، اهورامزدا، اوستا رتبه: 4.45 آراء: 65
34 خاطرات سیاسی فرخ «معتصم السلطنة» ، تاریخ پنجاه ساله معاصر رتبه: 4.82 آراء: 55
35 شاهنامه ( دفتر سوم ) رتبه: 4.77 آراء: 56
36 جاویدان خرد رتبه: 4.6 آراء: 60
37 عباس میرزا و جنگ های ایران با روسیه تزاری رتبه: 4.48 آراء: 63
38 تاریخ کلیسای قدیم در امپراطوری روم و ایران رتبه: 4.66 آراء: 58
39 آغاز فرقه حروفیه رتبه: 4.81 آراء: 54
40 هزاره های گمشده (جلد سوم)، از خشایار شاه تا فروپاشی هخامنشیان رتبه: 4.6 آراء: 58


Powered by You