بهرام پور
تندخوانی انتشارات پژواک کیوان

بهترین کتابها

برترین کتابناکها بنابر آراء کاربران سایت در این صفحه فهرست شده اند. فرمول استفاده شده برای این مرتب سازی عبارت است از:
max(((v/(v+m))*(p/v))+((m/(m+v))*n))
v: تعداد آراء
m: مینیمم آراء
p: مجموع آراء
n: میانگین کل آراء
محاسبه این فهرست بصورت هفتگی انجام میشود، بنابراین ممکن است اعداد نمایش داده شده «بهنگام» نباشند.
آمار تفصیلی:
بهترین کتابها:
1 امیرکبیر و ایران رتبه: 4.67 آراء: 85
2 تاریخ ده هزار ساله ایران - جلد دوم : از س‍اس‍ان‍ی‍ان‌ ت‍ا ان‍ق‍راض‌ آل‌ زی‍ار رتبه: 4.63 آراء: 81
3 مرزبان‌نامه رتبه: 4.86 آراء: 69
4 ایران و ترکان در روزگار ساسانیان رتبه: 4.7 آراء: 71
5 شاهنامه (دفتر یکم) رتبه: 4.76 آراء: 67
6 زندگی و زمانه شاه رتبه: 4.39 آراء: 77
7 ادیان بزرگ جهان رتبه: 4.38 آراء: 76
8 دنیای گمشده عیلام رتبه: 4.62 آراء: 68
9 مقالات رتبه: 4.55 آراء: 69
10 حیات مردان نامی (جلد اول) رتبه: 4.61 آراء: 67
11 تاریخ ده هزار ساله ایران - جلد چهارم: از س‍ل‍س‍ل‍ه‌ اف‍ش‍اری‍ه‌ ت‍ا ان‍ق‍راض‌ ق‍اج‍اری‍ه‌ رتبه: 4.58 آراء: 67
12 1984 رتبه: 4.71 آراء: 63
13 هگل رتبه: 4.52 آراء: 67
14 داستان های ایران قدیم: متمم ایران باستانی رتبه: 4.68 آراء: 62
15 تاریخ ده هزار ساله ایران - جلد سوم: از س‍ل‍س‍ل‍ه‌ غ‍زن‍وی‍ان‌ ت‍ا ان‍ق‍راض‌ ص‍ف‍وی‍ه‌ رتبه: 4.68 آراء: 62
16 حیات مردان نامی (جلد دوم) رتبه: 4.75 آراء: 60
17 اساطیر یونان: از آغاز آفرینش تا عروج هراکلس رتبه: 4.58 آراء: 64
18 پژوهشی در اساطیر ایران (قسمت اول و دوم) رتبه: 4.59 آراء: 63
19 تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم میلادی رتبه: 4.52 آراء: 64
20 شاهنامه ( دفتر ششم ) رتبه: 4.79 آراء: 57
21 روح القوانین رتبه: 4.72 آراء: 58
22 دفتر ایام رتبه: 4.68 آراء: 59
23 خاطرات سیاسی فرخ «معتصم السلطنة» ، تاریخ پنجاه ساله معاصر رتبه: 4.82 آراء: 55
24 تاریخ اسماعیلیه: هدایت‌المومنین‌الطالبین رتبه: 4.52 آراء: 62
25 هزاره های گمشده (جلد اول)، زرتشت، اهورامزدا، اوستا رتبه: 4.44 آراء: 64
26 تاریخ کلیسای قدیم در امپراطوری روم و ایران رتبه: 4.66 آراء: 58
27 جاویدان خرد رتبه: 4.59 آراء: 59
28 ده هزار مثل فارسی و بیست و پنج هزار معادل آنها رتبه: 4.59 آراء: 59
29 سرزمین جاوید (جلد اول) رتبه: 4.51 آراء: 61
30 قابوس‌نامه رتبه: 4.67 آراء: 57
31 عباس میرزا و جنگ های ایران با روسیه تزاری رتبه: 4.47 آراء: 62
32 تصوف ایرانی از منظر تاریخی رتبه: 4.53 آراء: 60
33 هزاره های گمشده (جلد سوم)، از خشایار شاه تا فروپاشی هخامنشیان رتبه: 4.6 آراء: 58
34 شاهنامه ( دفتر سوم ) رتبه: 4.78 آراء: 54
35 تاریخ شاهنشاهی اعلیحضرت رضا شاه پهلوی رتبه: 4.11 آراء: 73
36 ایران در زمان ساسانیان رتبه: 4.61 آراء: 57
37 تاریخ غزنویان (جلد اول و دوم) رتبه: 4.6 آراء: 57
38 سفرنامه ابودلف در ایران رتبه: 4.67 آراء: 55
39 زادالمسافرین رتبه: 4.63 آراء: 56
40 آغاز فرقه حروفیه رتبه: 4.81 آراء: 52


Powered by You