بهرام پور
تندخوانی انتشارات پژواک کیوان

بهترین کتابها

برترین کتابناکها بنابر آراء کاربران سایت در این صفحه فهرست شده اند. فرمول استفاده شده برای این مرتب سازی عبارت است از:
max(((v/(v+m))*(p/v))+((m/(m+v))*n))
v: تعداد آراء
m: مینیمم آراء
p: مجموع آراء
n: میانگین کل آراء
محاسبه این فهرست بصورت هفتگی انجام میشود، بنابراین ممکن است اعداد نمایش داده شده «بهنگام» نباشند.
آمار تفصیلی:
بهترین کتابها:
1 امیرکبیر و ایران رتبه: 4.7 آراء: 97
2 تاریخ ده هزار ساله ایران - جلد دوم : از س‍اس‍ان‍ی‍ان‌ ت‍ا ان‍ق‍راض‌ آل‌ زی‍ار رتبه: 4.61 آراء: 85
3 1984 رتبه: 4.7 آراء: 80
4 مرزبان‌نامه رتبه: 4.86 آراء: 73
5 شاهنامه (دفتر یکم) رتبه: 4.77 آراء: 71
6 حیات مردان نامی (جلد اول) رتبه: 4.64 آراء: 75
7 دنیای گمشده عیلام رتبه: 4.64 آراء: 73
8 ایران و ترکان در روزگار ساسانیان رتبه: 4.7 آراء: 71
9 زندگی و زمانه شاه رتبه: 4.4 آراء: 82
10 ادیان بزرگ جهان رتبه: 4.42 آراء: 81
11 پژوهشی در اساطیر ایران (قسمت اول و دوم) رتبه: 4.61 آراء: 72
12 قابوس‌نامه رتبه: 4.72 آراء: 68
13 حیات مردان نامی (جلد دوم) رتبه: 4.74 آراء: 66
14 اساطیر یونان: از آغاز آفرینش تا عروج هراکلس رتبه: 4.56 آراء: 71
15 داستان های ایران قدیم: متمم ایران باستانی رتبه: 4.7 آراء: 66
16 مقالات رتبه: 4.56 آراء: 70
17 هگل رتبه: 4.47 آراء: 73
18 تاریخ ده هزار ساله ایران - جلد چهارم: از س‍ل‍س‍ل‍ه‌ اف‍ش‍اری‍ه‌ ت‍ا ان‍ق‍راض‌ ق‍اج‍اری‍ه‌ رتبه: 4.57 آراء: 69
19 قلعه حیوانات رتبه: 4.72 آراء: 64
20 دفتر ایام رتبه: 4.68 آراء: 65
21 تاریخ ده هزار ساله ایران - جلد سوم: از س‍ل‍س‍ل‍ه‌ غ‍زن‍وی‍ان‌ ت‍ا ان‍ق‍راض‌ ص‍ف‍وی‍ه‌ رتبه: 4.64 آراء: 66
22 سرزمین جاوید (جلد اول) رتبه: 4.56 آراء: 68
23 ده هزار مثل فارسی و بیست و پنج هزار معادل آنها رتبه: 4.54 آراء: 67
24 تاریخ شاهنشاهی اعلیحضرت رضا شاه پهلوی رتبه: 4.12 آراء: 83
25 شاهنامه ( دفتر ششم ) رتبه: 4.8 آراء: 59
26 تاریخ غزنویان (جلد اول و دوم) رتبه: 4.63 آراء: 63
27 ایران در زمان ساسانیان رتبه: 4.65 آراء: 62
28 سرزمین جاوید (جلد دوم) رتبه: 4.56 آراء: 64
29 تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم میلادی رتبه: 4.52 آراء: 65
30 روح القوانین رتبه: 4.67 آراء: 60
31 آغاز فرقه حروفیه رتبه: 4.8 آراء: 56
32 تاریخ اسماعیلیه: هدایت‌المومنین‌الطالبین رتبه: 4.52 آراء: 63
33 تاریخ کلیسای قدیم در امپراطوری روم و ایران رتبه: 4.66 آراء: 59
34 تصوف ایرانی از منظر تاریخی رتبه: 4.55 آراء: 62
35 خاطرات سیاسی فرخ «معتصم السلطنة» ، تاریخ پنجاه ساله معاصر رتبه: 4.82 آراء: 55
36 عباس میرزا و جنگ های ایران با روسیه تزاری رتبه: 4.45 آراء: 65
37 هزاره های گمشده (جلد اول)، زرتشت، اهورامزدا، اوستا رتبه: 4.45 آراء: 65
38 شاهنامه ( دفتر سوم ) رتبه: 4.77 آراء: 56
39 جاویدان خرد رتبه: 4.6 آراء: 60
40 جام جهان بین رتبه: 4.67 آراء: 57


Powered by You