بهرام پور
تندخوانی مؤسسه خانه داستان چوک

بهترین کتابها

برترین کتابناکها بنابر آراء کاربران سایت در این صفحه فهرست شده اند. فرمول استفاده شده برای این مرتب سازی عبارت است از:
max(((v/(v+m))*(p/v))+((m/(m+v))*n))
v: تعداد آراء
m: مینیمم آراء
p: مجموع آراء
n: میانگین کل آراء
محاسبه این فهرست بصورت هفتگی انجام میشود، بنابراین ممکن است اعداد نمایش داده شده «بهنگام» نباشند.
آمار تفصیلی:
بهترین کتابها:
1 امیرکبیر و ایران رتبه: 4.7 آراء: 98
2 1984 رتبه: 4.71 آراء: 82
3 تاریخ ده هزار ساله ایران - جلد دوم : از س‍اس‍ان‍ی‍ان‌ ت‍ا ان‍ق‍راض‌ آل‌ زی‍ار رتبه: 4.61 آراء: 85
4 مرزبان‌نامه رتبه: 4.86 آراء: 73
5 حیات مردان نامی (جلد اول) رتبه: 4.64 آراء: 76
6 شاهنامه (دفتر یکم) رتبه: 4.77 آراء: 71
7 ایران و ترکان در روزگار ساسانیان رتبه: 4.7 آراء: 71
8 دنیای گمشده عیلام رتبه: 4.64 آراء: 73
9 زندگی و زمانه شاه رتبه: 4.4 آراء: 82
10 ادیان بزرگ جهان رتبه: 4.42 آراء: 81
11 پژوهشی در اساطیر ایران (قسمت اول و دوم) رتبه: 4.62 آراء: 73
12 قلعه حیوانات رتبه: 4.74 آراء: 68
13 قابوس‌نامه رتبه: 4.72 آراء: 68
14 حیات مردان نامی (جلد دوم) رتبه: 4.75 آراء: 67
15 اساطیر یونان: از آغاز آفرینش تا عروج هراکلس رتبه: 4.56 آراء: 71
16 داستان های ایران قدیم: متمم ایران باستانی رتبه: 4.7 آراء: 66
17 مقالات رتبه: 4.56 آراء: 70
18 هگل رتبه: 4.47 آراء: 73
19 تاریخ ده هزار ساله ایران - جلد چهارم: از س‍ل‍س‍ل‍ه‌ اف‍ش‍اری‍ه‌ ت‍ا ان‍ق‍راض‌ ق‍اج‍اری‍ه‌ رتبه: 4.57 آراء: 69
20 دفتر ایام رتبه: 4.68 آراء: 65
21 تاریخ ده هزار ساله ایران - جلد سوم: از س‍ل‍س‍ل‍ه‌ غ‍زن‍وی‍ان‌ ت‍ا ان‍ق‍راض‌ ص‍ف‍وی‍ه‌ رتبه: 4.64 آراء: 66
22 سرزمین جاوید (جلد اول) رتبه: 4.56 آراء: 68
23 ده هزار مثل فارسی و بیست و پنج هزار معادل آنها رتبه: 4.54 آراء: 67
24 شاهنامه ( دفتر ششم ) رتبه: 4.8 آراء: 59
25 تاریخ شاهنشاهی اعلیحضرت رضا شاه پهلوی رتبه: 4.12 آراء: 83
26 تاریخ غزنویان (جلد اول و دوم) رتبه: 4.63 آراء: 63
27 تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم میلادی رتبه: 4.53 آراء: 66
28 ایران در زمان ساسانیان رتبه: 4.65 آراء: 62
29 سرزمین جاوید (جلد دوم) رتبه: 4.56 آراء: 64
30 روح القوانین رتبه: 4.67 آراء: 60
31 آغاز فرقه حروفیه رتبه: 4.8 آراء: 56
32 عباس میرزا و جنگ های ایران با روسیه تزاری رتبه: 4.44 آراء: 66
33 تاریخ اسماعیلیه: هدایت‌المومنین‌الطالبین رتبه: 4.52 آراء: 63
34 تاریخ کلیسای قدیم در امپراطوری روم و ایران رتبه: 4.66 آراء: 59
35 خاطرات سیاسی فرخ «معتصم السلطنة» ، تاریخ پنجاه ساله معاصر رتبه: 4.82 آراء: 55
36 تصوف ایرانی از منظر تاریخی رتبه: 4.55 آراء: 62
37 هزاره های گمشده (جلد اول)، زرتشت، اهورامزدا، اوستا رتبه: 4.45 آراء: 65
38 شاهنامه ( دفتر سوم ) رتبه: 4.77 آراء: 56
39 جاویدان خرد رتبه: 4.6 آراء: 60
40 دین ایرانی رتبه: 4.54 آراء: 61


Powered by You