آکادمی زبان صمیمی
دوره رایگان مشاوره کنکور و انگیزش تحصیلی

بهترین کتابها

برترین کتابناکها بنابر آراء کاربران سایت در این صفحه فهرست شده اند. فرمول استفاده شده برای این مرتب سازی عبارت است از:
max(((v/(v+m))*(p/v))+((m/(m+v))*n))
v: تعداد آراء
m: مینیمم آراء
p: مجموع آراء
n: میانگین کل آراء
محاسبه این فهرست بصورت هفتگی انجام میشود، بنابراین ممکن است اعداد نمایش داده شده «بهنگام» نباشند.
آمار تفصیلی:
بهترین کتابها:
1 امیرکبیر و ایران رتبه: 4.67 آراء: 101
2 1984 رتبه: 4.73 آراء: 89
3 تاریخ ده هزار ساله ایران - جلد دوم : از س‍اس‍ان‍ی‍ان‌ ت‍ا ان‍ق‍راض‌ آل‌ زی‍ار رتبه: 4.59 آراء: 87
4 مرزبان‌نامه رتبه: 4.84 آراء: 76
5 پژوهشی در اساطیر ایران (قسمت اول و دوم) رتبه: 4.65 آراء: 78
6 دنیای گمشده عیلام رتبه: 4.66 آراء: 76
7 شاهنامه (دفتر یکم) رتبه: 4.77 آراء: 71
8 حیات مردان نامی (جلد اول) رتبه: 4.6 آراء: 77
9 قلعه حیوانات رتبه: 4.75 آراء: 71
10 ایران و ترکان در روزگار ساسانیان رتبه: 4.68 آراء: 72
11 زندگی و زمانه شاه رتبه: 4.4 آراء: 82
12 ادیان بزرگ جهان رتبه: 4.42 آراء: 81
13 قابوس‌نامه رتبه: 4.72 آراء: 69
14 حیات مردان نامی (جلد دوم) رتبه: 4.75 آراء: 67
15 هگل رتبه: 4.48 آراء: 75
16 اساطیر یونان: از آغاز آفرینش تا عروج هراکلس رتبه: 4.56 آراء: 72
17 ایران در زمان ساسانیان رتبه: 4.66 آراء: 68
18 مقالات رتبه: 4.56 آراء: 71
19 داستان های ایران قدیم: متمم ایران باستانی رتبه: 4.7 آراء: 66
20 سرزمین جاوید (جلد اول) رتبه: 4.56 آراء: 70
21 تاریخ ده هزار ساله ایران - جلد سوم: از س‍ل‍س‍ل‍ه‌ غ‍زن‍وی‍ان‌ ت‍ا ان‍ق‍راض‌ ص‍ف‍وی‍ه‌ رتبه: 4.6 آراء: 68
22 تاریخ ده هزار ساله ایران - جلد چهارم: از س‍ل‍س‍ل‍ه‌ اف‍ش‍اری‍ه‌ ت‍ا ان‍ق‍راض‌ ق‍اج‍اری‍ه‌ رتبه: 4.49 آراء: 72
23 دفتر ایام رتبه: 4.68 آراء: 65
24 تاریخ غزنویان (جلد اول و دوم) رتبه: 4.65 آراء: 65
25 ده هزار مثل فارسی و بیست و پنج هزار معادل آنها رتبه: 4.52 آراء: 69
26 تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم میلادی رتبه: 4.54 آراء: 68
27 تاریخ شاهنشاهی اعلیحضرت رضا شاه پهلوی رتبه: 4.11 آراء: 85
28 سرزمین جاوید (جلد دوم) رتبه: 4.56 آراء: 66
29 شاهنامه ( دفتر ششم ) رتبه: 4.8 آراء: 59
30 روح القوانین رتبه: 4.68 آراء: 62
31 لولیتا رتبه: 4.43 آراء: 70
32 هزاره های گمشده (جلد اول)، زرتشت، اهورامزدا، اوستا رتبه: 4.47 آراء: 68
33 آغاز فرقه حروفیه رتبه: 4.73 آراء: 59
34 عباس میرزا و جنگ های ایران با روسیه تزاری رتبه: 4.44 آراء: 66
35 تاریخ اسماعیلیه: هدایت‌المومنین‌الطالبین رتبه: 4.52 آراء: 63
36 تاریخ کلیسای قدیم در امپراطوری روم و ایران رتبه: 4.66 آراء: 59
37 خاطرات سیاسی فرخ «معتصم السلطنة» ، تاریخ پنجاه ساله معاصر رتبه: 4.82 آراء: 55
38 تصوف ایرانی از منظر تاریخی رتبه: 4.55 آراء: 62
39 شاهنامه ( دفتر سوم ) رتبه: 4.77 آراء: 56
40 جاویدان خرد رتبه: 4.6 آراء: 60


Powered by You