کارا کتاب
کارا کتاب

تاریخ ایران پس از اسلام

صفحه (26): « < 1 2 3 
شرح نزولیصعودی تاریخ نزولیصعودی دریافت نزولیصعودی امتیاز نزولیصعودی حجم

تاریخ جهانگشای جوینی ـ جلد سوم

به تصحیح: محمد قزوینی تاریخ جهانگشای جوینی ـ جلد اول: http://ketabnak.com/comment.php?dlid=60309 تا..

۱۱.۰۵.۱۳۹۳, ۱۳:۱۲
1038
5.67 از 6
(42 رای)
16,76 مگابایت

تاریخ جهانگشای جوینی ـ جلد دوم

به تصحیح: محمد قزوینی تاریخ جهانگشای جوینی ـ جلد اول: http://ketabnak.com/comment.php?dlid=60309 تا..

۱۱.۰۵.۱۳۹۳, ۱۳:۱۲
1088
5.66 از 6
(41 رای)
13,61 مگابایت

تاریخ جهانگشای جوینی ـ جلد اول

به تصحیح: محمد قزوینی تاریخ جهانگشای جوینی ـ جلد دوم: http://ketabnak.com/comment.php?dlid=60318 تا..

۱۱.۰۵.۱۳۹۳, ۱۳:۱۳
1373
5.78 از 6
(51 رای)
18,64 مگابایت

فواید الصفویه: تاریخ سلاطین و امرای صفوی پس از سقوط دولت صفویه

ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌، م‍ق‍دم‍ه‌ و ح‍واش‍ی‌: م‍ری‍م‌ م‍ی‍راح‍م‍دی‌ فوائد الصفویه اثر..

۰۹.۰۵.۱۳۹۳, ۱۲:۱۴
861
5.57 از 6
(30 رای)
6,03 مگابایت

جنبش های دینی ایرانی در قرنهای دوم و سوم هجری

. پیشگفتار مقدمه موبدان فعالیت ادبی عادات و رسوم ایرانی آتشکده‌ها مانویت و زندقه دی..

۱۱.۰۵.۱۳۹۳, ۱۳:۰۶
5.48 از 6
(33 رای)

هویت ایرانی در شاهنامه

. هویت ایرانی ریشه در اسطوره‌هایی دارد که از هزاران سال پیش نیاکان ما آن‌ها را خلق کردن..

۲۹.۰۵.۱۳۹۳, ۱۱:۵۱
186
5.43 از 6
(7 رای)
204,40 کیلوبایت

آذرب‍ای‍ج‍ان‌ در س‍ی‍ر ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌: از آغ‍از ت‍ا اس‍لام‌ - جلد 3

. حق تکثیر: ت‍ه‍ران‌: م‍ب‍ن‍ا، ۱۳۷۸

۰۶.۰۵.۱۳۹۳, ۲۰:۵۸
5.58 از 6
(24 رای)

آذرب‍ای‍ج‍ان‌ در س‍ی‍ر ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌: از آغ‍از ت‍ا اس‍لام‌ - جلد 2

. حق تکثیر: ت‍ب‍ری‍ز: ن‍ی‍م‍ا‏‫، ج‌. ۲ (چ‍اپ‌ س‍وم‌: )۱۳۷۹

۰۶.۰۵.۱۳۹۳, ۲۰:۵۷
5.64 از 6
(22 رای)

علل رکود علوم عقلی در عصر سلجوقیان

. سلجوقیان اولین و وسیع‌ترین امپراتوری ایران بعد از اسلام را در قرون میانه پدید آوردند. ..

۲۷.۰۴.۱۳۹۳, ۱۴:۵۹
314
4.8 از 6
(15 رای)
939,04 کیلوبایت

هزاره الان در قفقاز شمالی

. در سیر تاریخ اقوام ایرانی‌زبان شمالی، الان‌ها میان سکاها و سرمَت‌های دنیای باستان ا..

۱۳.۰۴.۱۳۹۳, ۱۳:۲۷
358
4.95 از 6
(19 رای)
2,40 مگابایت
صفحه (26): « < 1 2 3 


Powered by You