بهرام پور
تندخوانی دوره رایگان مشاوره کنکور و انگیزش تحصیلی

تاریخ و سیاست

تاریخ ایران پیش از اسلام

(513 کتاب)
شامل دودمانهاي ایلامیان ، ماد ، هخامنشی ، سلوکیان ، اشکانیان ، ساسانیان

تاریخ ایران پس از اسلام

(602 کتاب)
شامل دودمانهاي طاهریان ،صفاریان ،سامانیان ،زیاریان ،بوییان ،غزنویان ، سلجوقیان ،خوارزمشاهیان ،ایلخانان مغول ،تیموریان ،صفویان ،افشار ،زند

تاریخ معاصر ایران

(1471 کتاب)
شامل دودمانهاي قاجار ،سلسله پهلوی ،جمهوری اسلامی ایران

تاریخ جهان

(967 کتاب)
شامل تاريخ ديگر ملل و تمدنها در جهان

سیاست

(1293 کتاب)

جغرافیای تاریخی

(24 کتاب)Powered by You