Hiweb بوکیار - دانلود کتاب های انگلیسی دانشگاهی و علمی

حقیقت روح انسان

حقیقت روح انسان

نویسنده:
کتاب حقیقت روح انسان: شامل مطالب ظریف قرآنی، عرفانی و حکمی
روح سیر و سفر، شدن و صیرورت دارد مانند سفر دانه از زیر خاک تا جوانه زدن و ساقه و تنه و شاخه ها و برگ ها و شکوفه و میوه. که فاصله میان دانه تا میوه صیرورت و از حالی به حالی شدن و شرح عوالم و منازل دانه است. حال بدانکه سفر انسان نیز از دانۀ نطفه آغاز میشود، طی منازل میکند تا ملاقات ربّش.
در این کتاب بعون الله سعی میشود مطالب دقیق و ظریف معرفت نفس و شناخت روح انسان تا حد توان به زبانی ساده بیان شود تا افراد بیشتری بتوانند آن را مطالعه فرمایند. باشد که مادبه ای با عائده و مائدهای بافایده باشد.
در کتاب پیشین نیز با عنوان «اشراقات ربّانی درشناخت انسان» مسائل پیرامون حقیقت انسان از آغاز تا انجام را که شامل مباحث عقلی و قرآنی و عرفانی درباره روح انسان بود آوردیم و کتاب حاضر نیزا دامه مطالب کتاب اشراقات است اما با عنوان جدید، بدین منظور که اسم کتاب با محتوای آن تناسب بیشتری داشته باشد.

ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧﻪ در ﺻﻔﺘﯽ ﻣﺤﺪود ﻣﯽ‌ﺷــﻮد ﻧﻪ در ذﻫﻦ ﻣﯽ‌آﯾﺪ و ﻧﻪ در ﻋﻘﻞ. ﻧﻪ دور اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻧﺰدﯾﮏ. دور اﺳﺖ اﻣﺎ از ﺧﻮد اﻧﺴــﺎن ﺑﻪ او نزدیک‌تر اﺳﺖ. ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﺰ از راه دل ﺑﻪ او راﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ. ﻧﻪ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ﻧﻪ دور در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻗﻠﺐ و اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﺑﺎ او آﻣﯿﺨﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ. در ﺑﯿﺎن ﻧﻤﯽ‌آﯾﺪ. ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ از او ﭘﺮ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ در ﻫﯿﭻ ﻣﮑﺎن و زﻣﺎن ﺧﺎﻟﯽ از او ﻧﯿﺴﺖ.
از ﺷﺪت ﻇﻬﻮر در ﺧﻔﺎﺳﺖ و ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻮدن او ﻋﯿﻦ ﻇﻬﻮر اوﺳﺖ. ﻫﺮ ﭼﻪ درﺑﺎره ﺧﺪا ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد او ﻏﯿﺮ آﻧﺴﺖ آن ﻗﺪر ﻇﻬﻮر دارد و ﻇﻬﻮرش ﺷﺪﯾﺪ و ﮐﺜﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺣﺪﯾﺘﺶ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﺠﻠﯿﺎﺗﺶ ﻋﺒﻮر ﮐﺮد و از ﻟﻮاﺣﻖ ﮐﺜﺮات ﺑﻪ وﺣﺪت رﺳﯿﺪ و ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺠﻠﯿﺎت را اﺳﻘﺎط ﮐﺮد ﭼﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻇﻬﻮرات اﻧﺪک ﺷﻮد ﺣﻘﯿﻘﺘﺶ ﻋﺮﯾﺎن‌ﺗﺮ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻫﺮ اﺳﻢ و ﺻﻔﺘﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﻮد او ﻏﯿﺮ آن اﺳﺖ وﻗﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﺧﺪا را ﻣﯽ‌ﺧﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﻗﺘﻀﺎی ذﻫﻨﯽ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ اﻟﻪ ﺑﺪاﻧﺪ درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ، ﻧﻮع ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺷﺮک اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺮک ذﻫﻨﯽ و وﻫﻤﯽ. اﻧﺴﺎن در ذﻫﻦ در ﭘﯽ ﺧﺪای ذﻫﻨﯽ و ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖ و ﻋﻘﻞ ﻫﻢ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ﺧــﻮدش در ﺻﺪد اﺣﺎط ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﺗﺎ او را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ او سازگار ﺑﺎﺷﺪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ راﻫﯽ ﺑﺠﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽ‌ﺑﺮد ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺰدﯾﮏ‌ﺗﺮ اﺳﺖ ﻗﻠﺐ ﯾﺎ دل اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﻣﻌﺒﻮد ﻓﺮض ﻧﮑﻨﺪ و از راه ﻣﺤﺒﺖ و ﻋﺸﻖ و ﻓﻨﺎ و ﻏﺮق ﺷﺪن ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد.

● برای آگاهی یافتن از چگونگی مطالعه این کتاب، ویکی کتابناک را ببینید.

» کتابناکهای مرتبط:
حکمت خاقانیه: شامل یکدوره مختصر منطق، طبیعیات و الهیات
عرفان ایران - کتاب دوازدهم
مقامات حمیدی

آگهی
نسخه ها
PDF
حجم: 2 مگابایت
دریافت ها: 4380
تعداد صفحات: 129
4.4 / 5
با 18 رای
امتیاز دهید
5 4 3 2 1

دانلود
دیدگاه‌ها: 0
۱۳۹۶/۰۴/۳۰


پاسخنگارش دیدگاه
دیدگاهی درج نشده؛ شما نخستین نگارنده باشید.

درج دیدگاه مختص اعضا است! برای ورود به حساب خود اینجا و برای عضویت اینجا کلیک کنید.


Powered by You