Hiweb بوکیار - دانلود کتاب های انگلیسی دانشگاهی و علمی

دیوان اشعار رشید یاسمی

نویسنده:
.
در میان آثار فراوان شادروان رشید یاسمی دیوان اشعار او از درخشندگى و اهمیت بیشترى برخوردار است زیرا وى از نخستین گویندگان معاصر ایرانست که لزوم تجدد و نوخواهى و التفات به مضامین بکر و تازه را در شعر احساس کرد و بدان جامۀ عمل پوشاند.عبارت دیگر با نظرى اجمالى به تاریخچۀ شعر معاصر ایران و علل پیدایش آن و ارائۀ موضوعات جالب و نو در این شصت‌هفتادسالۀ اخیر نشان مى‌دهد که شعر رشید تمام خصوصیات یک شعر خوب را داراست زیرا از نظر شاعرى وى فردى اخلاقى است و شعرش میتواند روشنگر و هدایت‌گر باشد و شعر خوب آن شعریست که حاکى از پسندیده‌ترین اخلاق، قوى‌ترین احساسات و لطیف‌ترین سلیقه‌ها باشد و هرچه این صفات در آن شدیدتر و عمومى‌تر شود آن شعر دیرپاى‌تر مى‌گردد.مرحوم رشید یاسمى بسبب آشنائى با ادبیات خارجى از این تجددخواهى برکنار نمانده و اشعارش همراه با نوآوریهائى در مضمون و محتوى میباشد و از سوى دیگر بعلت تتبع در متون گذشتۀ ادبى ایران داراى رگه‌هائى از سبک شعراى قدیم فارسى است و این دو عامل سبب نوسان سبک شعر او شده است.
اشعار او در این مقطع از نظر صورت و معنى داراى زیبائى مخصوص بخود است. رشید در دورۀ کمال سخنش، مثل هر شاعر واقعى کوشیده است زیبائیهاى تازه‌اى را بیابد و ببیند و بستاید و پیوسته سعى و تلاشش بر این بوده که از تکلفات و صنایع بدیعى بى‌مورد دورى کند-بعبارت دیگر شعر رشید تلفیقى از ذوق و اندیشه است و خواندن هر قطعه شعرش انسان را به تفکر وامى‌دارد. دردهاى عادى و فردى در شعر او چنان تعمیم مى‌یابد که بیانگر درد تمام انسانها میگردد.
مفاهیم عمیق و محتوى پربار اشعار رشید در قالب الفاظ اصیل و تراش‌خورده بیان شده و از کلمات مبتذل و عامیانه در شعرش اثرى نیست.
رشید براى بیان افکار خود از کلیۀ قالبهاى معمول شعرى استفاده کرده است بخصوص نوعى که بیشتر جنبۀ ابتکار داشته و خود آنرا «منقطعات» نامیده است و آن نوعى ترکیب‌بند است که از امتیاز ویژه‌اى برخوردار است و شاعر در این اقدام توفیق زیادى بدست آورده است.
دیوان او توسط انتشارات امیرکبیر در سال 1362 به چاپ رسیده است.

نقل از مقدمه ی کتاب:
رشید یاسمى یکى از ستارگان تابناک شعر و تحقیق و ترجمه در دوران معاصر است. وى بسال  ١٢٧۵  برابر  ٢٨  جمادى الثانى  ١٣١۴  قمرى در کرمانشاه متولد شد، از همان آغاز صباوت بارقۀ هوش و استعداد سرشار در ناصیۀ او مشاهده میشد. خانوادۀ او همه اهل فضل و دانش و هنر بودند و جد مادریش محمد باقر میرزا خسروى نویسندۀ داستان «شمس و طغرا» از ادبا و شعراى عصر خود بود. رشید در آغوش چنین خانوادۀ هنرپرور و باذوق پرورش یافت و بزرگ شد.
رشید چون مدتى از سالهاى کودکى را در میان عشایر و دشتهاى سرسبز و وسیع طبیعت سپرى کرد ذوقش لطیف و طبع حساسش شکوفا شد، و این ذوق خدادادى بعدها در اثر تمرین و ممارست و مطالعۀ دواوین و آثار شعرا و نویسندگان بزرگ او را در شعر به درجۀ والائى رسانید.
رشید پس از طى دورۀ دبستان در کرمانشاه براى ادامۀ تحصیل بتهران آمد و در مدرسۀ «سن‌لوئى» دورۀ دبیرستان را بپایان رسانید و مدتى بعنوان رئیس دبیرستان در زادگاهش خدمت کرد ولى از آنجائیکه روح بزرگ او با محیط کوچک شهرستان کرمانشاه چندان تناسب و سازگارى نداشت دوباره بتهران عزیمت کرد و با همکارى استادانى چون ملک الشعراى بهار، عباس اقبال و سعید نفیسى و برخى دیگر خدمات فرهنگى و ادبى و مطبوعاتى خود را آغاز کرد و از محضر اساتید بزرگ چون میرزا طاهر تنکابنى و ادیب نیشابورى و دیگران بهره‌ها گرفت و دیرى نپائید که یکى از مفاخر و بزرگان شعر و ادب پایتخت گردید.
مرحوم رشید یاسمى در تمام مدت زندگى علاوه بر تحقیق و مطالعه بکارهاى مختلف دولتى اشتغال داشت تا اینکه در سال  ١٣١٢  بسمت استادى کرسى تاریخ اسلام در دانشکدۀ ادبیات تهران و دانشسراى عالى انتخاب گردید و بعدها هم بعضویت فرهنگستان ایران درآمد و در سال  ١٣٢٢  جزو هیأتى به هند مسافرت کرد و چکامه‌هاى «ایران و هند» و «خاطرات هند» یادگار این سفر است.
استاد پیوسته در تلاش بود که بخواند و بنویسد و حاصل تحقیقات و مطالعاتش را در دسترس علاقه‌مندان و دوستاران فرهنگ و ادب قرار دهد و همین کوشش مستمر در فراگیرى و تعلیم به دیگران سبب شد تا جان عزیزش را در این راه از دست بدهد و جامعۀ ادب‌شناس و هنردوست ایران را با فقدان خود عزادار نماید. این اتفاق ناگوار و جانکاه زمانى رخ داد که در روز  ١١  اسفند  ١٣٢٧  در مجمع استادان و دانشجویان در دانشکده ادبیات دربارۀ «تأثیر عقاید و افکار حافظ در گوته» سخن مى‌گفت بعارضۀ سکته مبتلا گردید و سرانجام در  ١٨  اردیبهشت  ١٣٣٠  چشم از جهان فروبست.
از شادروان رشید یاسمى بعلت آشنائى به زبانهاى عربى و انگلیسى و فرانسه و خط و زبان پهلوى آثار و تحقیقات ارزنده‌اى بجا مانده است که فهرست‌وار به آنها اشاره میشود:
در زمینۀ تألیفات
 ١ -آئین نگارش تاریخ. تهران، ١٣١۶ 
 ٢ -احوال ابن یمین. کتابخانۀ شرق، ١٣٠۴ 
 ٣ -احوال سلمان ساوجى. کتابخانۀ شرق (بدون تاریخ)
 ۴ -ادبیات معاصر. (ذیل بر ترجمۀ جلد چهارم تاریخ ادبى ایران تألیف ادوارد براون) . چاپخانۀ روشنائى، ١٣١۶ 
 ۵ -پرورش افکار بوسیلۀ کلیات تاریخ
 ۶ -تاریخ مختصر ایران. یک دوره، چاپ وزارت فرهنگ
 ٧ -تاریخ ملل و نحل (از انتشارات مؤسسۀ وعظ و خطابه)
 ٨ -قانون اخلاق. مؤسسۀ خاور، ١٣٠٧ 
 ٩ -کرد و پیوستگى نژادى و تاریخى او. تهران. شرکت چاپخانۀ
تابان (بدون تاریخ)
 ١٠ -مشارکت در تدوین کتاب دستور زبان فارسى براى دبیرستانها ( ٣  جلد)
 ١١ -مشارکت در تدوین کتابهاى فارسى براى دبیرستانها ( ٣  جلد)
 ١٢ -منتخبات اشعار رشید یاسمى. تهران، مؤسسۀ خاور، ١٣١٢ 
دوم: تصحیح و تحشیه و انتخاب
 ١ -اشعار گزیدۀ فرخى سیستانى، چاپ وزارت فرهنگ، ١٣١٩ 
 ٢ -اشعار گزیدۀ مسعود سعد سلمان. چاپ وزارت فرهنگ، ١٣١٩ 
 ٣ -اندرزنامۀ اسدى طوسى. کتابخانۀ شرق، ١٣٠۴ 
 ۴ -دیوان محمد باقر میرزا خسروى کرمانشاهى. تهران، ١٣٠٣ 
 ۵ -دیوان مسعود سعد سلمان، تهران، کتابفروشى ادب، ١٣١٨ 
 ۶ -دیوان هاتف اصفهانى، تهران، مؤسسۀ خاور، ١٣٠٧ 
 ٧ -سلامان و ابسال جامى، تهران، کتابخانۀ شرق، ١٣٠۶ 
 ٨ -مقدمه بر دوبیتى‌هاى باباطاهر عریان، نشریۀ ارمغان، چاپ اول  ١٣٠۶ ، چاپ دوم  ١٣١١ 
 ٩ -نامۀ فرهنگستان ( ٣  سال) از  ١٣٢٢  تا  ١٣٢۴ 
 ١٠ -نصایح فردوسى، تهران، مؤسسۀ خاور، ١٣٠۶ 
سوم

حق تکثیر:
بیش از ۳۰ سال از فوت نویسنده می گذرد

● برای آگاهی یافتن از چگونگی مطالعه این کتاب، ویکی کتابناک را ببینید.

» کتابناکهای مرتبط:
مجموعه اشعار طنز
دیوان هلالی جغتائی
The Epic of Gilgamesh

آگهی
نسخه ها
PDF
حجم: 6 مگابایت
دریافت ها: 9223
تعداد صفحات: 401
4.6 / 5
با 33 رای
امتیاز دهید
5 4 3 2 1

دانلود
دیدگاه‌ها: 3
۱۳۹۲/۰۹/۰۱


پاسخنگارش دیدگاه
vasekara
Member
اغلب ادبای ایرانی اگر دیوان شعر نداشته باشند دست کم مجموعه یا دفتر شعری دارند که بیشتر اوقات پس از فوت شان به دست ورثه می افتد و...

خوشبختانه اقبال بلند ایشان موجب نشر اشعارشان شده..
نقل قول  
دانگاه
Member
شیر گردون شکار خوبی کرد....ساله این چنین شکار نداشت
نقل قول  
دانگاه
Member
سلامی دوباره برشما تازه متوجه شدم .بیشتر مواقع سر میزدم،خیلی خوشحام دوباره می بینمتون.خستگی ناپذیر به پیش
نقل قول  

درج دیدگاه مختص اعضا است! برای ورود به حساب خود اینجا و برای عضویت اینجا کلیک کنید.


Powered by You