Hiweb بوکیار - دانلود کتاب های انگلیسی دانشگاهی و علمی

با توجه به وضعیت مالکیت حقوقی این اثر، امکان دانلود آن وجود ندارد. اگر شما نسبت به این اثر محق هستید می‌توانید اجازه نشر الکترونیکی تمام یا بخشی از آن را به ما بدهید و یا آنرا از طریق کتابناک به فروش برسانید.
برای اطلاعات بیشتر صفحه «قوانین» و «فروش کتاب الکترونیکی» را مطالعه کنید.

تاریخ تطبیقى ایران با کشورهاى جهان: از ماد تا انقراض سلسله پهلوی

تاریخ تطبیقى ایران با کشورهاى جهان: از ماد تا انقراض سلسله پهلوی

.
معرفى اجمالى
«تاریخ تطبیقیى ایران با کشورهاى جهان»، کتابى است به زبان فارسى که با هدف تطبیق وقایع تاریخى ایران با سایر کشورهاى جهان، جهت استفاده علاقمندان، نگارش یافته است.

ساختار
کتاب داراى چهار بخش و هر بخش مشتمل بر فصولى است: بخش اول با عنوان «سلسله‏هاى قبل از اسلام» داراى پنج فصل، بخش دوم با عنوان «ایران بعد از اسلام» داراى چهار فصل، بخش سوم با عنوان «از طاهریان تا حمله مغول» داراى یک مقدمه و یازده فصل و بالاخره بخش چهارم با عنوان «از استیلاى مغول تا انقراض سلسله پهلوى» داراى نه فصل مى‏باشد. شیوه مولف در بیان مطالب بدین گونه است که هر یک از فصول را با نام یکى از سلسله‏ها آغاز مى‏کند و پس از آن به بررسى وقایع تاریخى به صورت تطبیقى، بر محور شکل‏گیرى سلسله مذکور مى‏پردازد.

گزارش محتوا
علیرغم اهمیت موقعیت جغرافیایى ایران و روابط سیاسى دوستانه یا خصمانه سلاطین ایران با کشورهاى دیگر، تاکنون هیچ گونه تلاشى در راستاى تطبیق حوادث تاریخى این مرز و بوم با حوادث تاریخى که همزمان در سایر کشورهاى جهان روى مى‏داده است، صورت نگرفته است. از این رو مولف در این کتاب در صدد است که به تطبیق کلیات حوادث تاریخى ایران در دوره‏هاى قبل و بعد از اسلام با حوادث مهم دیگر کشورها در همان اعصار بپردازد. مولف در تطبیق حوادث تاریخ ایران بعد از اسلام، مدت خلافت خلفاى عباسى را اساس قرار داده و حکمرانان معاصر هر یک از خلفا را مشخص نموده است. با توجه به حوادث دنیاى گذشته و تطبیق آن با دوران خلافت هر یک از خلفاى بنى‏عباس و معاصران آنها مى‏توان به حوادث دوران حکومت هر یک از حکمرانان سلسله‏هاى ایرانى آگاهى یافت. مولف، پس از پایان یافتن خلافت خلفاى عباسى، اساس و مبناى کار را در تطبیق حوادث تاریخى، روى کارآمدن سلسله ایلخانان قرار داده است. همچنین پس از انقراض این سلسله، اساس کار در تطبیق حوادث تاریخى ایران، تشکیل سلسله صفویه قرار داده شده است که حوادث تاریخى این دوره تا انقراض سلسله پهلوى مورد تطبیق قرار مى‏گیرد.

ویژگى
ویژگى خاص این کتاب این است که اولین اثر نگارش یافته به زبان فارسى است که به بررسى تطبیقى حوادث تاریخى مى‏پردازد.

وضعیت
کتاب حاضر به قلم دکتر عزیز الله بیات براى دومین بار منتشر شده و حاوى پاورقى‏هایى به قلم نگارنده و نیز فهرست مطالب و منابع مى‏باشد.

منابع:
 ١ - مقدمه مولف.  ٢ - متن کتاب


فهرست مطالب
عنوان صفحه
یادداشت مؤلف  ٧ 
بخش اول-سلسله‌هاى قبل از اسلام  ٩ 
فصل اول-مادها ( ٧٨٠ - ۵۵٠  ق م.) ١١ 
فصل دوم-سلسلۀ هخامنشى ( ۵۵٩ - ٣٣٠  ق م.) ١۵ 
فصل سوم-اسکندر و سلوکیه‌ها ( ٣٣٠ - ٣٢٣  ق م.) ٢۵ 
فصل چهارم-سلسلۀ اشکانیان ( ٢۵٠  ق م. تا  ٢٢۶  م.) ٣٣ 
فصل پنجم-سلسلۀ ساسانى ( ٢٢۶ - ۶۵٢  م.) ۵١ 
بخش دوم-ایران بعد از اسلام  ٧٣ 
فصل اول-ظهور اسلام  ٧۵ 
فصل دوم-خلفاى راشدین ( ١١ - ۴١  ه‍. ق.) ( ۶٣٢ - ۶۶١  م.) ٨١ 
فصل سوم-خلفاى اموى ( ۴١ - ١٣٢  ه‍. ق.) ( ۶۶١ - ٧۴٩  م.) ٨٧ 
فصل چهارم-خلفاى عباسى ( ١٣٢ - ۶۵۶  ه‍. ق.) ( ٧۴٩ - ١٢۵٨  م.) ٩١ 
بخش سوم-از طاهریان تا حملۀ مغول  ٢٠۵ 
مقدمه  ٢٠٧ 
فصل اول-طاهریان ( ٢٠۶ - ٢۵٩  ه‍. ق.) ( ٨٢١ - ٨٧٢  م.) ٢٠٩ 
فصل دوم-علویان طبرستان ( ٢۵٠ - ٣١۶  ه‍. ق.) ( ٨۶۴ - ٩٢٨  م.) ٢١٣ 
فصل سوم-صفاریان ( ٢۴٧ - ٣٩٣  ه‍. ق.) ( ٨۶١ - ١٠٠٢  م.) ٢١٧ 
فصل چهارم-سامانیان ( ٢٧٩ - ٣٨٩  ه‍. ق.) ( ٨٩٢ - ٩٩٨  م.) ٢٢٣ 
فصل پنجم-دیالمۀ آل زیار ( ٣١۶ - ۴٣٣  ه‍. ق.) ( ٩١٨ - ١٠۴١  م.) ٢٣١ 
فصل ششم-دیالمۀ آل بویه ( ٣٢٠ - ۴۴٧  ه‍. ق.) ( ٩٣٢ - ١٠۵۵  م.) ٢٣٧ 
فصل هفتم-غزنویان ( ٣۵١ - ۵٨٢  ه‍. ق.) ( ٩۶٢ - ١١٨۶  م.) ٢۴۵ 
فصل هشتم-غوریان ( ۵۴٣ - ۶١٢  ه‍. ق.) ( ١١۴٨ - ١٢١۵  م.) ٢۵٣ 
فصل نهم-سلجوقیان ( ۴٢٩ - ۵٩٠  ه‍. ق.) ( ١٠٣۴ - ١١٩٣  م.) ٢۵٩ 
فصل دهم-اتابکان و خوارزمشاهیان  ٢۶٩ 
فصل یازدهم-معاصران خلفاى عباسى در ایران  ٢٧۵ 
بخش چهارم-از استیلاى مغول تا انقراض سلسلۀ پهلوى  ٢٨۵ 
فصل اول-استیلاى مغول و ایلخانان  ٢٨٧ 
فصل دوم-فترت بین دورۀ ایلخانى و دورۀ تیمورى  ٣٣٣ 
فصل سوم-سلسلۀ تیموریان ( ٧٧١ - ٩١۶  ه‍. ق.) ( ١٣۶٩ - ١۵١٠  م.) ٣۵۵ 
فصل چهارم-ترکمانان آق‌قویونلو و قراقویونلو  ٣٨۵ 
فصل پنجم-سلسلۀ صفویه ( ٩٠۵ - ١١۴٨  ه‍. ق.) ( ١۴٩٩ - ١٧٣۵  م.) ٣٨٩ 
فصل ششم-سلسلۀ افشاریه ( ١١۴٨ - ١٢١٨  ه‍. ق.) ( ١٧٣۵ - ١٨٠٣  م.) ۴۵٣ 
فصل هفتم-سلسلۀ زندیه ( ١١۶٣ - ١٢٠٩  ه‍. ق.) ( ١٧۴٩ - ١٧٩۴  م.) ۴۶٣ 
فصل هشتم-سلسلۀ قاجاریه ( ١٢٠٩ - ١٣۴٣  ه‍. ق.) ( ١٧٩۴ - ١٩٢۴  م.) ۴٨١ 
فصل نهم-سلسلۀ پهلوى ( ١٣۴٣ - ١٣٩٩  ه‍. ق.) ( ١٩٢۴ - ١٩٧٩  م.) ۵۶۵ 
فهرست منابع  ۶١۵ 

حق تکثیر:
ت‍ه‍ران‌: ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، ۱۳۸۱

● برای آگاهی یافتن از چگونگی مطالعه این کتاب، ویکی کتابناک را ببینید.

» کتابناکهای مرتبط:
جنگهای ایران و یونان
ای‍ران‌ ن‍ام‍ک‌: ن‍گ‍رش‍ی‌ ن‍و ب‍ه‌ ت‍اری‍خ‌ و ن‍ام‌ ای‍ران‌
هزاره های گمشده (جلد اول): زرتشت، اهورامزدا، اوستا

آگهی
نسخه ها
4.6 / 5
با 59 رای
امتیاز دهید
5 4 3 2 1


دیدگاه‌ها: 11
۱۳۹۲/۰۷/۰۷


پاسخنگارش دیدگاه
شدیدا برای موضوع پایان نامه به این کتاب نیاز دارم. خواهشمند است هر چه سریعتر اقدام بفرمایید. با تشکر و ارادت
نقل قول  
خدا رحمت کنه دکتر بیات را که افتخار شاگردی ایشان را داشتم
نقل قول  
با تشکر از جناب kaydan که زحمت آپلود این کتاب را کشیده اند قابل ذکر است از این نوع کتابها در ایران کمتر نوشته شده است لذا از دوستان علاقه مند استدعا دارم قدر این کتاب را با خواندنش ارج بنهید. بنده کتابی با محتوی تحلیلی تاریخ ایران را در هیچ جا ندیم لذا برآنم که اگر خدا یاریم کند کتابی تحت عنوان تاریخ تحلیلی ایران را از اول تا آخر تهیه نمایم امیدوارم در این امر از همکاری دوستان نیز بی بهره نمانم تا سهمی هرچند کم به جامعه ام و ساختن آینده روشن براي آن داشته باشم.
به امید خدا
نقل قول  
برای شناخت بهتر امروزمان به تاریخ نیاز وافری داریم خصوصا این گونه کتابهای ارزنده. با سپاس از سایت وزین کتابناک
نقل قول  
ضمن تقدیر و سپاس از استاد دکتر بیات .از کتابناک هم تشکر ویژه ای داریم بابت نشر اینگونه آثار گرانقدر فرهنگ ایرانزمین .امیدواریم روز بروز توفیق بیشتری در این کار ها داشته باشند.ممنونیم از شما .
نقل قول  
hossein1168
Member
با تشکر از لطف دوستان
نقل قول  
simin
Publisher VIP
نقل قول از mbmn:
نمیشه دانلود کرد .خواهشا درست کنیدکاربر گرامی در حال حاضر کتاب ها از سوی مسئولان سایت در حال بررسی است تا پس از تایید و بررسی حق نشر ، لینک دریافت آن فعال گردد. لذا انجام درست این مرحله ، صبر شما عزیزان را می طلبد.
نقل قول  
mbmn
Member
نمیشه دانلود کرد .خواهشا درست کنید
نقل قول  
lab_khand
Member
نمیشه دانلود کرد!!!!!!!!!!!!!!!!
نقل قول  
kaydan
Member
بله دوست گرامی به صورت کلی به موضوعات و وقایع پرداخته،البته اگر جز این نبود مولف باید بالغ بر چند هزار صفحه در چندین جلد رو مختص به این موضوع می نمود چون در طی این یکی دو هزاره وقایع بسیاری در جهان و تاریخ ایران باستان تاکنون اتفاق افتاده است...
به هر حال در نوع خودش این کتاب از محدود منابعی است که به فارسی تاکنون تالیف و منتشر گردیده است.
نقل قول  

درج دیدگاه مختص اعضا است! برای ورود به حساب خود اینجا و برای عضویت اینجا کلیک کنید.


Powered by You